Sunday 24 March 2562
หน้าแรก > หางาน > หางาน สมัครงาน!!! บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

หางาน สมัครงาน!!! บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจ

6 November 2018 เปิดอ่าน 3,344 ครั้ง

สมัครงาน ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส

บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งในไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้นำเสนอบริการท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ ทั้งนี้ ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่าง ๆ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

ตำแหน่งงานว่าง

 1. IT Programmer / Web Programmer – นักพัฒนาและเขียนโปรแกรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น และ เว็บไซต์ ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ภาษา PHP เขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลและมีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล เช่น MySQL ได้
  • หากมีความรู้และเข้าใจ MVC, PHP OOP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากเคยเขียนโปรแกรมด้วย PHP Framework / Laravel Framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ทางด้าน Java scripts, XML และ AJAX, HTML, HTML5 และ CSS เพื่อประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม
  • สามารถพิมพ์ดีด ไทย/อังกฤษ แบบสัมผัส ในอัตราความเร็ว 25 คำ/นาที ขึ้นไป
  • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถ อ่าน และ เขียน ได้ในระดับพอใช้
  • มีจรรยาบรรณของโปรแกรมเมอร์ที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และผลงานที่ผ่านมาเป็นหลัก
 2. เจ้าหน้าที่จัดทัวร์อินบาวน์ (Incentive Inbound Tour Officer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม/สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับดี 25 คำ/นาที
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ในประเทศ
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายหรือการท่องเที่ยว / งานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะอ่อนหวาน นุ่มนวล มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้บริการ (Service Mind)
  • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาและเป็นกะได้
  • มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 3. Call Center จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับดี 35 คำ/นาที
  • มีทักษะที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Word/Excel
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี กระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส
  • มีทักษะการขาย รักงานบริการ
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 4. Accounting Software & Application Development Specialist จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 27-50 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาทางด้านบัญชี, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการทางบัญชีที่ถูกต้องเป็นอย่างดี
  • มีทักษะ ความรู้และประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษา และวางแผนออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือ เว็บแอพพลิเคชั่น ทางด้านบัญชี มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีทักษะและความเข้าใจในหลักการออกแบบโปรแกรมและฐานข้อมูลที่ดี การเขียน Flow ของข้อมูล ความสัมพันธ์ และ การวิเคราะห์ระบบในองค์กร
  • มีความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น
  • สามารถกำหนดขั้นตอนการทดสอบ และทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นให้ถูกต้องตามหลักการด้านบัญชี
  • สามารถพิมพ์ดีดแบบสัมผัส ภาษาไทยและอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25 คำ/นาที
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษในการเขียน พูด และ สื่อสารได้ในระดับพอใช้
  • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
  • มีจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบ และ ความอดทน
 5. พนักงานขายแพคเก็จทัวร์ต่างประเทศ (Collective Tour Sales Officer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • มีทักษะในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย / อังกฤษ ได้ในระดับดี 35 คำ/นาที
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ
  • หากมีประสบการณ์ทางด้านการขายหรือการท่องเที่ยว / งานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะอ่อนหวาน นุ่มนวล มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้บริการ (Service Mind)
  • มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะอ่อนหวาน นุ่มนวล มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักในงานให้บริการ (Service Mind) และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
  • มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาและเป็นกะได้
  • มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 6. เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ต่างประเทศ (Destination Management Consultant Officer) จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม/สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับดี 25 คำ/นาที
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ
  • มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ในต่างประเทศ
  • มีประสบการณ์จัดทำและออกแบบ โปรแกรมการเดินทาง การท่องเที่ยว สำหรับลูกค้าคนไทยไปยังประเทศต่างๆ หรือการติดต่อคู้ค้าต่างประเทศ 3 ปี ขึ้นไป
  • มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะอ่อนหวาน นุ่มนวล มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้บริการ (Service Mind)
  • มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาและเป็นกะได้
  • มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบสูง สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 7. Runner จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – อนุปริญญา – ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจเครื่องดื่มและบริการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และความเข้าใจอาหารและเครื่องดื่มกาแฟและเบเกอรี่พอใช้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
  • สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้พอใช้
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 8. Server จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – อนุปริญญา – ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจเครื่องดื่มและบริการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้และความเข้าใจอาหารและเครื่องดื่มพอใช้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
  • สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้พอใช้
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 9. Bar Head จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – อนุปริญญา – ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้และเข้าใจอาหารไทยและอาหารสากลยอดนิยม มีความรู้ด้านเครื่องดื่ม ประเภทไวน์ เบียร์ แอลกอฮอล์ และกาแฟได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 10. Bartender จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไปุ
  • วุฒิการศึกษา ปวช. – อนุปริญญา – ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจเครื่องดื่มและบริการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 1 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องดื่มประเภทไวน์ เบียร์ แอลกอฮอล์ และกาแฟ เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 11. Steward (Kitchen Support) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.3 – อนุปริญญา – ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีความจำดี สามารถทำงานหนักได้ รักความสะอาด
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 12. Supervisor จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา อนุปริญญา – ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้และเข้าใจอาหารและเครื่องดื่มยอดนิยมทั่วไปเป็นอย่างดี
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 13. Assist. Restaurant จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา อนุปริญญา – ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้และเข้าใจอาหารไทยและอาหารสากลยอดนิยม มีความรู้ด้านเครื่องดื่ม ประเภทไวน์ เบียร์ แอลกอฮอล์ และกาแฟได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการบริหารจัดจัดการ, สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 14. Restaurant Manager จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี ขึ้นไป
  • มีความรู้และเข้าใจอาหารไทยและอาหารสากลยอดนิยม มีความรู้ด้านเครื่องดื่ม ประเภทไวน์ เบียร์ แอลกอฮอล์ และกาแฟได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint ได้
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 15. Head Steward (Kitchen Support) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ม.3 – อนุปริญญา – ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
  • มีความจำดี สามารถทำงานหนักได้ รักความสะอาด
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 16. Barista/barback จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบกรณ์ในด้านธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟและบริการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะความรู้และเข้าใจเครื่องดื่มกาแฟและเบเกอรี่พอใช้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ,มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ได้
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 17. Butcher จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
  • มีประสบกรณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะความรู้และเข้าใจอาหารไทยและอหารสากลยอดนิยมเป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ,มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 18. Cook  จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
  • มีประสบกรณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้และเข้าใจอาหารไทย และอาหารสากลยอดนิยมเป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ,มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 19. Chef จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญา – ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
  • มีประสบกการณ์ในด้านธุรกิจอาหารและบริการในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะความรู้และเข้าใจอาหารไทยและอหารสากลยอดนิยมเป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ,มีทักษะในการบริหารจัดการ
  • สามารถใช้อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel ได้
  • มีความซื่อสัตย์, ขยัน อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน
  • มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 20. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือมีประสบการณ์ตรงสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้ด้านงาน HRD (Training need, Training Road map, Career Part, Succession Plan)
  • มีประสบการณ์ด้านการประเมินผล (Competency Base, KPI)
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคคลากร หาแนวทางพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยันและอดทน
 21. Ticketing & Reservation Officer (เจ้าหน้าที่จองและออกตั๋วเครื่องบิน) จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • ไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา โดยทางบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นหลัก
  • สามารถใช้งานระบบสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบินเพื่อจองตั๋วเครื่องบินได้ เช่น Amadeus, Galileo, หรือ Abacus ได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้งานได้คล่องทั้ง 3 ระบบ ทางบริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านการจองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ในเส้นทาง ยุโรป อเมริกา และ เอเชีย ผ่านระบบ CRS ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • หากมีประสบการณ์เคยเป็นผู้ทำการออกตั๋วและปรินซ์ตั๋วเครื่องบิน และเคยทำงานกับทางบริษัทที่เป็น BSP มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • มีความรู้และเข้าใจเป็นอย่างดี ด้านการตรวจสอบราคาตั๋วเครื่องบิน ทั้งจากทางเอกสารและจากระบบ CRS
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่สื่อสารได้
  • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Windows, Words, Excel, PowerPoint
  • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับดี 30 คำ/นาที ขึ้นไป
  • พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์ และ มีใจรักงานให้บริการ (Service Mind)
 22. เจ้าหน้าที่ขายและสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน (Sales & Reservation Air ticket Officer) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติ :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีทักษะในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถพิมพ์ดีดสัมผัส ไทย/อังกฤษ ได้ในระดับดี 25 คำ/นาที
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ
  • มีประสบการณ์งานขายและรับจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขายและรับจองที่พัก, โรงแรม, บริการวีซ่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับการออกและพิมพ์บัตรโดยสารเครื่องบินเครื่องบินด้วยระบบ CRS เช่น Amadeus, Galileo, Abacus จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาไพเราะอ่อนหวาน นุ่มนวล มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานให้บริการ (Service Mind)
  • มีความซื่อสัตย์ ขยันและอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาและเป็นกะได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน