Friday 1 July 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข อัตราดอกเบี้ยสูง จองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest ได้ง่ายๆ

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข อัตราดอกเบี้ยสูง จองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest ได้ง่ายๆ

11 June 2022 เปิดอ่าน 35 ครั้ง

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอขาย ประชาชนทั่วไป 15 – 30 มิถุนายน 2565 และนิติบุคคลไม่ แสวงหากำไร 20 – 30 มิถุนายน 2565 จุดเด่น เป็นการลงทุนที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ผู้ลงทุนได้รับดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ตามระยะเวลาที่กำหนดที่แน่นอน อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนใหญ่ในขณะช่วงที่เสนอขาย คำเตือนและความเสี่ยงที่สำคัญ การขายพันธบัตรก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองอาจจะได้รับมูลค่าพันธบัตรที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย และในขณะนั้น

การจองซื้อผ่านเว็บไซด์ K-My Invest สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี ได้แก่ จ่ายด้วย K PLUS สามารถชำระได้ 30 ล้านบาทต่อวัน (ไม่กินวงเงิน Bill Payment) หากต้องการจองซื้อมากกว่านี้ สามารถมาทำรายการในวันต่อไปในช่วงการจองซื้อ จ่ายด้วย mobile banking ธนาคารอื่น 12 ธนาคาร (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน) วงเงินการชำระเงินขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ ธนาคารนั้นๆ (รวมถึงสามารถชำระด้วย K PLUS ได้ ซึ่งหากเลือกว่าชำระเงินผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ K PLUS แต่สุดท้ายมาใช้ K PLUS จ่ายจะมีวงเงินการทำรายการได้สูงสุดตามวงเงิน Bill Payment ของลูกค้า) ค่าธรรมเนียมการโอน/ชำระเงิน ขึ้นอยู่กับนโยบาย ของแต่ละธนาคาร เงื่อนไขการจองซื้อคือ จะต้องเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และได้ลงทะเบียนฺพิสูจน์ตัวตนที่ระดับ IAL 2.3 แล้ว เช่น การลงทะเบียน NDID, การเปิดบัญชี K-eSaving, การสมัคร Line BK, และการทำแบบประเมิน CRR

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประชาชนทั่วไป ภายในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. หรือเวลาเปิด – ปิดทำการของแต่ละสาขา ระหว่างวันที่ 15 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ภายในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. หรือเวลาเปิด – ปิดทำการของแต่ละสาขา ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ผู้ที่สามารถซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ของกระทรวงการคลัง คือ ประชาชนทั่วไป หมายถึงบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยหากเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองให้ความยินยอม รวมถึงนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร หมายถึง สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร และผู้เยาว์สามารถซื้อได้ สามารถซื้อพันธบัตรได้โดยใช้ชื่อผู้เยาว์ (คนเดียวเท่านั้น) และในการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอม ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากเพื่อรับดอกเบี้ยและรับคืนเงินต้นต้องเป็นชื่อผู้เยาว์เท่านั้น โดยพ่อหรือแม่มาทำรายการและเซ็นเอกสารแทนลูกได้เลย (ลูกไม่ต้องมาสาขา) หลักฐานที่ต้องใช้คือ สำเนาสูติบัตร / บัตรประชาชนลูก สำเนาบัตรประชาชนพ่อ / แม่ สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ เช่น ปู่ย่าตายาย ต้องมีหลักฐานจากศาลว่าเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม)

หลักฐานในการจอง สำหรับลูกค้าใหม่ที่ซื้อครั้งแรก: จะได้รับสมุดพันธบัตรหลังจากชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีจองซื้อผ่าน ระบบออนไลน์ K-My Invest: ติดต่อขอรับสมุดพันธบัตรได้ที่เคาน์เตอร์ KBank ทุกสาขาภายหลังจากชำระเงินใน KPLUS เรียบร้อยแล้ว กรณีจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ KBank: จะได้รับสมุดพันธบัตรทันทีหลังจากชำระค่าจองซื้อ กรณีลูกค้าที่เคยซื้อพันธบัตรกับ KBank แล้ว : สามารถนำสมุดพันธบัตรมาปรับปรุงข้อมูลรายการซื้อให้เป็นปัจจุบันได้หลังวันจองซื้อ 2-4 วันทำการ พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) และ 10 ปี (SBST326B) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 15 ของเดือน กันยายน ธันวาคม มีนาคม และมิถุนายนของทุกปี โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 15 กันยายน 2565 พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม และมิถุนายน ของทุกปี โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 (หากวันจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันหยุดธนาคารแห่ง ประเทศไทย จะเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี (SBST276B) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 มิถุนายน 2570, พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326B) ครบกำหนดไถ่ถอน 15 มิถุนายน 2575, พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี (SBST326C) ครบกำหนดไถ่ถอน 20 มิถุนายน 2575

สอบถามเพิ่มเติมที่ K-contact Center: tel02-8888888 กด 819