Friday 1 July 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แนะนำ 3 สินเชื่อส่วนบุคคลเด็ดๆ จากธนาคารกสิกรไทย ปี 2565

แนะนำ 3 สินเชื่อส่วนบุคคลเด็ดๆ จากธนาคารกสิกรไทย ปี 2565

7 March 2022 เปิดอ่าน 43 ครั้ง

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ หักนำส่งให้

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย (K-Personal Loan for Welfare MOU) เป็นสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกัน สำหรับพนักงานบริษัท ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประเภท วงเงินกู้(Term Loan) ที่ตอบสนองความต้องการทางด้านการเงิน สำหรับการนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งบริษัท/หน่วยงานที่ลูกค้าสังกัดอยู่จะต้องมีการทำบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทางการเงิน (MOU) กับธนาคาร

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ หักนำส่งให้ ทุกแผนการเงินเป็นได้อย่างใจ วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ผ่อนสบายใจได้นาน 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้เองสูงสุด 60 เดือน ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร ระยะเวลาผ่อนชำระ วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 6,000 บาท สูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1,500,000 บาท พิเศษ สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้ ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้ ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ อากรแสตมป์ 1 บาทต่อเงินสินเชื่อ 2,000 บาท (เศษของ 2,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท)

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย เงินกู้สวัสดิการดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อการอุปโภคบริโภค

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย เงินกู้สวัสดิการดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อการอุปโภคบริโภค ดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อให้คุณเติมเต็มสิ่งจำเป็น ในชีวิตได้ง่าย ๆ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย (K-Personal Loan for Happy Life) เป็นสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกัน เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่มีระยะเวลาการช าระคืนที่แน่นอน (Loan) ส าหรับสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (KAsset) เป็นผู้จัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยใช้เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นหลักฐานอ้างอิงเงินกู้ ซึ่งบริษัท/หน่วยงานที่ลูกค้าสังกัดอยู่จะต้องมีการท าบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทางการเงิน (MOU) กับธนาคาร

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร ระยะเวลาผ่อน วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด วงเงิน ขั้นต่ำ 6,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้ ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ อากรแสตมป์ 1 บาทต่อเงินสินเชื่อ 2,000 บาท (เศษของ 2,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท)

คุณสมบัติ อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ รวมแล้วไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด สถานะ เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน รายได้ ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำอายุงาน อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน) อื่น ๆ ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้

Dolfin Money by KBank ฮีโร่จัดให้ เบาใจคุณ มีไว้อุ่นใจ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน

Dolfin Money by KBank ฮีโร่จัดให้ เบาใจคุณ มีไว้อุ่นใจ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน เบิกเงินเข้าบัญชีผ่านแอป K PLUS หรือ ตู้ K-ATM ได้ 24 ชั่วโมง ใช้งานสะดวกสบายไม่ต้องพกบัตร สามารถแบ่งจ่ายชำระได้เบา ๆ พิเศษสุด ๆ! ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 21 – 70 ปี สัญชาติไทย มีแอป Dolfin มีแอป Dolfin ที่สมัครใช้งานและยืนยันตัวตนสำเร็จ มีแอป K PLUS พร้อมลงทะเบียนใช้งานบนมือถือที่ทำการสมัครใช้บริการ Dolfin Money วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในรูปแบบ Virtual Card ที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย เพื่อเป็นวงเงินสำรอง ให้คุณคล่องตัวในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่มีการเสียดอกเบี้ย เมื่อไม่มีการใช้วงเงิน ตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ) รวมถึงไม่มีการเสียดอกเบี้ย หากไม่มีการใช้วงเงิน

สามารถสมัครได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทย ใกล้บ้าน หรือ สายด่วนบริการลูกค้า โทร 02-8888888