Friday 1 July 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย เงินกู้สวัสดิการดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อการอุปโภคบริโภค

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย เงินกู้สวัสดิการดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อการอุปโภคบริโภค

6 March 2022 เปิดอ่าน 53 ครั้ง

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย เงินกู้สวัสดิการดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อการอุปโภคบริโภค ดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อให้คุณเติมเต็มสิ่งจำเป็น ในชีวิตได้ง่าย ๆ สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย (K-Personal Loan for Happy Life) เป็นสินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกัน เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่มีระยะเวลาการช าระคืนที่แน่นอน (Loan) ส าหรับสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (KAsset) เป็นผู้จัดการกองทุนและเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยใช้เงินสะสมกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นหลักฐานอ้างอิงเงินกู้ ซึ่งบริษัท/หน่วยงานที่ลูกค้าสังกัดอยู่จะต้องมีการท าบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทางการเงิน (MOU) กับธนาคาร

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร ระยะเวลาผ่อน วงเงินกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด วงเงิน ขั้นต่ำ 6,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการให้กู้ ไม่มีค่าปรับกรณีชำระปิดบัญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญญากู้ ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาเงินกู้ อากรแสตมป์ 1 บาทต่อเงินสินเชื่อ 2,000 บาท (เศษของ 2,000 บาท คิดค่าอากรแสตมป์ 1 บาท)

คุณสมบัติ อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ รวมแล้วไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด สถานะ เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร เป็นพนักงานประจำของหน่วยงาน รายได้ ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำอายุงาน อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน) อื่น ๆ ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้

เอกสารทั่วไปสำหรับการสมัคร สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท / หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร) สำเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เอกสารแสดงรายได้ หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนอายุไม่เกิน 2 เดือน (ต้นฉบับ / สำเนา) กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน เพิ่มเอกสารสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน กรณีมีรายได้อื่นนอกเหนือจากงานประจำเช่น คอมมิชชั่น เพิ่มสำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิ ปีล่าสุด ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของบริการตามหลักเกณฑ์และนโยบายของธนาคาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สามารถสมัครได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทย ใกล้บ้าน หรือ สายด่วนบริการลูกค้า โทร 02-8888888