Tuesday 3 May 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > โครงการบ้านล้านหลัง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อเพื่อคนไทยที่อยากมีบ้าน

โครงการบ้านล้านหลัง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อเพื่อคนไทยที่อยากมีบ้าน

13 September 2021 เปิดอ่าน 74 ครั้ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้สร้างโอกาสการมีบ้านให้กับประชาชนไทย กับโครงการที่ชื่อว่า โครงการบ้านล้านหลัง ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ในระยะที่ 2 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,200,000 บาท ดอกเบี้ย 4 ปีแรก 1.99% เป้าหมายคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุเข้าถึงโอกาสในการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อราย/ต่อหลักประกัน ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอ “สินเชื่อบ้านล้านหลัง” ได้ คือ ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

เอกสารสำหรับการขอสินเชื่อประกอบด้วย เอกสารส่วนบุคคล คือ บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ, ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน, สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) เอกสารทางการเงินสำหรับพนักงานประจำ คือ ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ, สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน เอกสารสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ คือ สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง), สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน, หลักฐานการเสียภาษีเงินได้, รูปถ่ายกิจการ, สำเนาใบประกอบวิชาชีพ ส่วนเอกสารหลักประกัน ประกอบด้วย สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ, หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับ สำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23), สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน, สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า, ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม, แบบแปลน, ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง, อื่น ๆ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมบ้านล้านหลัง ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม จำนวน 4 รายการ คือ 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้) 2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท) 3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาทต่อราย) 4. ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

ผู้ที่มีคุณสมบัติและต้องการขอสินเชื่อบ้านล้านหลัง สามารถยื่นคำขอกู้เงินที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรมวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินของโครงการ ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว โทร GHBank Call Center 0-2645-9000

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน