Saturday 16 October 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > เปิดลงทะเบียนแล้วธนาคารออมสิน ปล่อย 5 หมื่นบาท กู้ง่ายไม่ต้องมีผู้ค้ำช่วยระลอกใหม่

เปิดลงทะเบียนแล้วธนาคารออมสิน ปล่อย 5 หมื่นบาท กู้ง่ายไม่ต้องมีผู้ค้ำช่วยระลอกใหม่

16 January 2021 เปิดอ่าน 1,670 ครั้ง

โครงการของธนาคารออมสินสินเชื่อเงินกู้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท สำหรับบุคคลและนิติบุคคลสูงสุด 500,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีการสั่งการให้กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ห้วงนี้ ซึ่งธนาคารออมสินสนองต่อสั่งการนโยบายนี้ปล่อยโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 5 มาตรการ โดยผู้ที่มีความสนใจในการเข้าโครงการนี้สามารถเข้าร่วมโครงการโดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน ส่วนผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 20,000 ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย วงเงิน 20,000 ล้านบาท เป็นโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ให้วงเงินการกู้สูงสุด 10,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี โดยปลอดชำระเงินงวด 6 งวดแรกไม่มีหลักประกัน ซึ่งวงเงินคงเหลือสำหรับโครงการนี้คงเหลือ 2,700 ล้านบาท คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น) มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาท

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โครงการสินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้า, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ไม่มีบุคคลค้ำประกัน ดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี ผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

SMEs มีที่มีเงิน วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน

SMEs มีที่มีเงิน ขยายวงเงินเพิ่ม 5,000 ล้านบาท รวมวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ – นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว วงเงิน 5,000 ล้านบาท คงเหลือ 4,200 ล้านบาท วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay ดอกเบี้ย 3.99% ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19 ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน 10,000 ล้านบาท คงเหลือ 7,800 ล้านบาท สถาบันการเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain ดอกเบี้ย 2% ต่อปี คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย คือต้อง เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ Supply Chain

ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารออมสิน

ผู้ที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินอยู่แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo