Sunday 5 December 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อ QR รายวัน ธนาคารออมสิน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

สินเชื่อ QR รายวัน ธนาคารออมสิน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

15 December 2020 เปิดอ่าน 876 ครั้ง

สินเชื่อ QR รายวัน ที่เป็นผลิตภัณฑ์การเงินของธนาคารออมสินมีจุดเด่นที่กู้ง่าย วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ เงินกู้รายวันของออมสินจะมีเงื่อนไขที่คุณต้องมีรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน QR Code Payment จำนวน 5% ของยอดขายเฉลี่ยต่อวันที่ผ่านบัญชี และไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องชำระรายวันในแต่ละวงเงินกู้ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน และไม่น้อยกว่า 3 เดือนติดต่อกัน นับว่าเป็นสินเชื่อรายวันที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ

กรณีขอกู้ครั้งแรก วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 -100,000 บาท โดยพิจารณาจาก – ร้อยละ 5 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้

กรณีขอกู้ครั้งต่อไป วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000-500,000 บาท โดยพิจารณาจาก – ร้อยละ 10 ของรายการรับชำระค่าสินค้า/บริการ ผ่าน QR Code Payment ย้อนหลัง 6 เดือนต้องไม่น้อยกว่าเงินงวดของวงเงินกู้ในครั้งนี้ –  กรณีมีบัญชีสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน และอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถขอกู้สินเชื่อประเภทนี้ได้ให้ใช้เกณฑ์กรณีขอกู้ครั้งต่อไป และวงเงินที่ให้กู้ในครั้งนี้ให้นำวงเงินกู้เดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมาหักออกก่อน ยอดที่เหลือคือวงเงินกู้ที่จะให้ในครั้งนี้ โดยสามารถรวมหนี้เป็นบัญชีเดียวกันได้

ระยะเวลาชำระเงินกู้รายวันออมสิน
– วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,000 – 200,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)
– วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001 – 500,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

สินเชื่อดีๆ แบบนี้อย่าพลาด! ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115 หรือ ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่ Website : www.gsb.or.th , Facebook : GSB Society, Official Line : GSB Society

ธนาคารออมสิน มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพื่อประชาชน โดยให้สินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (ให้ประชาชนมาเป็นหนี้ในระบบ ที่สามารถตรวจสอบได้ และการเก็บดอกเบี้ยตามความเป็นจริง) เป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกู้ จากโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้งยังลงทุนในการพัฒนาประเทศ ของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ให้บริการรูปแบบเงินฝากที่หลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย