Monday 1 March 2564
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แนะสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค โดยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อประชาชน

แนะสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค โดยธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อประชาชน

9 August 2020 เปิดอ่าน 2,729 ครั้ง

ธนาคารออมสิน (Government Savings Bank) เป็นธนาคารที่มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิดการฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพื่อประชาชน โดยให้สินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกู้ จากโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้งยังลงทุนในการพัฒนาประเทศ ของหน่วยงานรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ให้บริการรูปแบบเงินฝากที่หลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย รวมทั้งมีการให้บริการตามหลักศาสนาอิสลาม

Za.in.th จึงได้รวบรวมและแนะนำสินเชื่อเพื่ออุปโภคบริโภค ที่เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับประชาชนไทย ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันได้แก่

สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

สินเชื่อเพื่อการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับชีวิตในปัจจุบัน เพื่อการอุปโภคหรือการบริโภค ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) หรือใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ จำนวนเงินให้กู้ตามรูปแบบการกู้ ขึ้นอยู่ว่าจะ กู้เงินกู้ระยะยาว (LT) หรือกู้เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD)
1. เงินกู้ระยะยาว (LT) ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยให้กู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
2. เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้ร่วมกันได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 1,000,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ทั้งกรณีใช้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

คุณสมบัติ เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
หลักประกัน ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด โดยมีหลักเกณฑ์ คือ เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น โดยสามารถให้กู้เพื่อการไถ่ถอนจำนองการกู้เงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคจากสถบันการเงินอื่นได้ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธรณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์

เพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวนเงินให้กู้ไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งกรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้กู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้สิทธิพิเศษกับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 10,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
– ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
– ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
– ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน

คุณสมบัติ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ/ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีประวัติทางการเงินที่ดี
กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับผู้กู้
หลักทรัพย์ค้ำประกัน ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร โทร.1115 

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน