Saturday 27 November 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้านหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองหลากหลายกลุ่มอาชีพ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้านหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองหลากหลายกลุ่มอาชีพ

2 August 2020 เปิดอ่าน 277 ครั้ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อมากมาย และพร้อมตอบสนองต่อหลากหลายกลุ่มอาชีพ

“โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563”

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น ไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร ชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่งเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

คุณสมบัติ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในกำกับของรัฐหรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตามนโยบายรัฐ ได้ลงนามร่วมกับธนาคาร

Life Begins with GHB

สำหรับกลุ่ม14 สภา / สมาคมวิชาชีพ ที่ทำบันทึกความร่วมมือกับ ธอส. ประกอบด้วย สภาวิชาชีพบัญชีฯ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำบัด สภาเทคนิคการแพทย์ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาสถาปนิก สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) สัตวแพทยสภา สภาวิศวกร แพทยสภา ที่จะกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารเพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPAของ ธอส. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

GHBank Call Center 0-2645-9000