Saturday 25 September 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ “เกษตรกร” ยังสามารถขอกู้ได้ ที่ ธ.ก.ส.

สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ “เกษตรกร” ยังสามารถขอกู้ได้ ที่ ธ.ก.ส.

22 June 2020 เปิดอ่าน 1,205 ครั้ง

ตั้งแต่เมื่อห้วงเดือน เม.ย. 63 เป็นต้นมา  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดลงทะเบียนในการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ให้แก่ “เกษตรกร” ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ซึ่งล่าสุด สินเชื่อในโครงการดังกล่าวทยอยอนุมัติให้กับเกษตรกรที่ขอสินเชื่อ ทาง ธ.ก.ส. ได้นัดหมายลูกค้ามาทำสัญญาและอนุมัติสินเชื่อไปแล้วไปบ้างแล้ว และหากใครยังไม่ได้ลงทะเบียนยังสามารถ ขอสินเชื่อได้ต่อเนื่อง ไปจนกว่ายอดสินเชื่อจะเต็มวงเงิน

ระยะเวลาขอสินเชื่อ  หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อได้จนกว่าวงเงินหมด ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 ธ.ค.63  ด้วย อัตราดอกเบี้ย แบบ Flat Rate ในอัตรา 0.1% ต่อเดือน กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้ ดังนี้

ตัวอย่างค่างวดรายเดือน

– รายเดือน 24 งวด 429.17 บาท/งวด
– ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาท/งวด
– ราย 6 เดือน 4 งวด 2575.00 บาท/งวด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ  1. ลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม 2. เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และ3. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

เกษตรกรที่กู้ได้ เกษตรกร และครอบครัวเกษตรกร, ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (8900/TDR) แล้ว หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถกู้ได้, ลูกค้ากรณีมีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ให้สอบสวนข้อมูลถึงมูลเหตุของการค้างชำระ หากเกิดจากเหตุสุจริตและจำเป็นให้สามารถให้สินเชื่อโครงการนี้ได้, ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเกษตรกรหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถพิสูจน์ได้ว่า แยกการทำกินอย่างชัดเจน และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้มากกว่า 1 คน

เกษตรกรที่ไม่สามารถกู้ได้ ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ที่มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. วันที่ 7 เมษายน 2553 ไม่สามารถกู้เงินสัญญาใหม่ได้ เนื่องจากมติ ครม. ไม่ให้ก่อหนี้สินเพิ่มเติม รวมถึงลูกค้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชำระหนี้แทนแล้ว, ผู้กู้เงินตามโครงการ ช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กับธนาคารออมสินแล้ว จะไม่สามารถขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส.ได้อีก เนื่องจากเป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลผ่าน ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน ดังนั้นจึงสามารถขอสินเชื่อได้จากธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้น

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ 

1. ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น LINE @BAAC Family เท่านั้น และรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขา
2. ธนาคารคัดกรองข้อมูลและส่ข้อมูลไปให้สาขา พร้อมกับแจ้งการนัดหมายทาง SMS
3. สาขาออกไปทำสัญญาเงินกู้ สอนขึ้นทะเบียน ตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ และอนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำสัญญา
4. ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส
5. จะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.อยู่แล้ว 

 ขั้นตอนการขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. 

สอบถามรายละเอียด สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02 555 0555