Saturday 8 August 2563
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > โอกาสเติบโต กับหุ้นไทยคุณภาพดี กับ กองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

โอกาสเติบโต กับหุ้นไทยคุณภาพดี กับ กองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล

26 March 2020 เปิดอ่าน 119 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เสนอขายกองทุนรวมใหม่ กองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (WE-THEQ-A) เป็นกองทุนรวมประเภท กองทุนรวมตราสารทุน ที่มีนโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโต ทางธุรกิจสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. หรือคณะกรรมการการตลาดทุนประกาศก าหนดหรือให้ความเห็นชอบ กระบวนการคัดเลือกหุ้น โดยพิจารณาจาก 2 ปัจจัยคือ การวิเคราะห์แบบ Bottom up โดยพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียน ในด้านโครงสร้างทางธุรกิจ ความสามารถของ ผู้บริหาร ความสามารถในการแข่งขัน อัตราส่วนทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไร valuation รวมไปถึงแนวโน้มการเติบโต ในระยะยาวของบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระดับสูงและ การวิเคราะห์แบบ Top down โดยพิจารณาปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค เช่น นโยบายการเงินการคลัง อัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมัน รวมไปถึงแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น การเติบโตของธุรกิจ e-commerce เป็นต้น โดยพิจารณาผลกระทบของปัจจัยเหล่านี้ที่มีต่อแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม รวมไปถึงปัจจัยด้าน valuation เช่น P/E ratio ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อน ามา ประกอบการวิเคราะห์แบบ Bottom up

วันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) 20 มีนาคม –1เมษายน 2563 ระดับความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ ระดับ 6: ความเสี่ยงสูง ซึ่งกองทุนรวมนี้เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำ กว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป กองทุนเปิด วีไทย อิควิตี้ มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2ชนิด โดยหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน โดยกองทุนจะนำผลประโยชน์จากการลงทุนไปลงทุนต่อ ซึ่งกองทุนรวมนี้จะไม่เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

สไตล์การลงทุนของ WE-THEQ-A
– เลือกหุ้นรายตัว เน้นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม (Growth Stock with Reasonable Price)จ านวน 25-30 หลักทรัพย์
– กลยุทธ์ลงทุนแบบ Active Management เพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

WE-THEQ-A จะเลือกลงทุน บริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนต่อเม็ดเงินลงทุนเพื่อดำเนินงานที่สูง (High ROIC), บริษัทที่มีความเฉพาะตัวในด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ (Leaders and Strong Competitive Business) บริษัทที่มีการปรับตัวและขยายธุรกิจได้ดี (Growth Business Disruption) และกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นในช่วงตลาดผันผวนระยะสั้น ทยอยลงทุนหุ้นในกลุ่ม SET50 Index เป็นหลัก ซึ่งหุ้นที่เลือกลงทุนช่วงแรก บริษัทที่เป็นผู้นำตลาดและมีความสามารถในการแข่งขันสูง, บริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงและได้รับผลประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และบริษัทที่มีพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดที่ต่ำ

ตัวอย่างบริษัทที่คาดว่าจะลงทุน