Friday 28 January 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > DIF กองทุนฯโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เป็นจุดน่าสนใจกลับเข้าลงทุนอีกครั้ง ไร้ผลกระทบจาก COVID-19

DIF กองทุนฯโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เป็นจุดน่าสนใจกลับเข้าลงทุนอีกครั้ง ไร้ผลกระทบจาก COVID-19

23 March 2020 เปิดอ่าน 557 ครั้ง

DIF เป็นกองทุนฯโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ บนสัญญาเช่าระยะยาวจากลูกค้าหลักอย่าง TRUE (สัญญา 30 ปี หมดปี 2576) ทำให้ผลดำเนินงาน DIF ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 คาดกำไรสุทธิ (Core Investment Income) ปี 2563 ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท (+8%YoY) สะท้อนจากรายได้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าซื้อสินทรัพย์
ใหม่รอบที่ 4 ในเดือน ก.ย. 2562 โดยอิงสมมติฐานการรับรู้ รายได้ค่าเช่าจากสินทรัพย์ใหม่เต็มปีที่ราว 1.2 พันล้านบาทต่อปี เป็นเวลา 14 ปี ตามสัญญาเช่าใหม่ (สัญญาหมดปี 2576) ส่งผลให้ประมาณการ DPU ปี 2563 คาดปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.03 บาทต่อหุ้นในปี 2562 เป็ น 1.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Dividend yield ที่สูงถึง 8.2% DIF คาดมี Upside เล็กน้อยจากผู้เช่าบุคคลที่ 3 (Third party) โดยปัจจุบัน สัดส่วนรายได้จาก Third party มีเพียงราว 2% ของรายได้ทั้งหมด หาก DIF สามารถเพิ่มสัดส่วน third party จะช่วยหนุนการเติบโตของ รายได้ค่าเช่าในอนาคต อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัดส่วนรายได้นี้ยังมีสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น สมมติฐานด้านการเงินของเราจึงพิจารณาบนสมมติฐานของผู้เช่าหลักอย่าง TRUE เป็ นหลัก

โอกาสเติบโตในระยะยาวจาก Technology 5G system ในระยะยาวเรามีมุมเป็นบวกต่อ DIF ซึ่งคาดว่าจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ อย่างระบบ 5G เนื่องจากจะหนุนให้มี Demand ในการใช้ดาต้ามากขึ้นทำให้จำนวนพื้นที่วางเสาสัญญาณจำเป็นต้องมีเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี เรายังไม่รวมสมมติฐานระบบ 5G ในประมาณการเรา เนื่องจาก 1) กองทุนฯ อาจต้องเผชิญหน้ากับการไหลเข้ามาของบริษัทเสาส่งสัญญาณอิสระระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม ทำให้โอกาสของ DIF ในยุค 5G อาจลดลง และ 2) หลักเกณฑ์การใช้สัญญาณหรือเสา และโอกาสในการสร้างรายได้จากระบบ 5G ยังไม่ชัดเจน

DIF เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้ราคาที่ปรับลดลงกลายเป็นโอกาสในการเข้าสะสม DIF ยังคงจุดเด่นได้แก่ 1) เป็นกองทุนฯ ทีมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี เนื่องจากเสาโทรคมานาคมเป็นสินทรัพย์ที่อาจมีการความการเพิ่มขึ้นตาม Data Usage ของ Technology ใหม่ในอนาคต 2) มีกระแสเงินสดมั่นคงจากสัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่าที่แข็งแรง 3) DPU ปี 2563 คาดที่ 1.05 บาทต่อหน่วย คิดเป็น Dividend yield ที่ 8.2% ความเสี่ยง: 1) มีโอกาสเพิ่มทุนเพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์จาก TRUE ในอนาคต และ 2)อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond yield 10 ปี) ปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อมูลวิเคราะห์ดังกล่าวถูกวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า

DIF คือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล อยู่ในตลาด SET กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่เริ่มต้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 27 ธ.ค. 2556 ตามข้อมูลวันที่ 20 มี.ค.63 อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 7.46 เปอร์เซ็น ราคาพาร์ 10 บาท ทุนจดทะเบียน 106,316,537,450 บาท จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10,631,653,745 หุ้น ลักษณะธุรกิจเป็นกองทุนจะลงทุนในสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากการให้เช่าเสาโทรคมนาคม 5,845 เสา ระบบใยแก้วนำแสงหลัก และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง (ระบบ FOC) ตามสัญญาเช่าเครื่องและอุปกรณ์ HSPA ระยะเวลา 12 ปี (สิ้นสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2568) รวมทั้งสิทธิในการซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินโทรคมนาคมดังกล่าวบางส่วนเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด และลงทุนในกรรมสิทธิ์เสาโทรคมนาคม 6,000 เสา (ส่งมอบ 3,000 เสาภายในปี 2557 และส่วนที่เหลือภายในปี 2558) ระบบ FOC และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด