Sunday 5 December 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > SETWB ดัชนีสะท้อนหมวดธุรกิจศักยภาพและการเติบโตสูง

SETWB ดัชนีสะท้อนหมวดธุรกิจศักยภาพและการเติบโตสูง

6 January 2020 เปิดอ่าน 524 ครั้ง

SETWB หรือ SET Well-Being  

SETWB หรือ SET Well-Being  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มใช้และเผยแพร่มาตั้งแต่เมื่อ 1 เมษายน 2562 นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์จาก 7 หมวดธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการเกษตร (AGRI) พาณิชย์ (COMM) แฟชั่น (FASHION) อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD) การแพทย์ (HELTH) การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) และขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS) ซึ่งต่างเป็นหมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน มีผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ การเติบโตของธุรกิจเหล่านี้จะมีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี (GDP) นำมาสู่การสร้างรายได้แก่คนในประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย

หรือที่นักลงทุนหลายคนนิยามว่าเป็นหุ้นที่สะท้อนการกินดีอยู่ดีของคนไทย หุ้นที่เติบโตสอดคล้องไปกับการ “กินดีอยู่ดี” ของคนไทย จึงน่าจะเป็นกระแสการลงทุนที่น่าสนใจ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการนำไปใช้เพื่อออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินในอนาคต เช่น กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และกองทุนรวม (Mutual Fund) เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุน

แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี

– เป็นหลักทรัพย์ใน 7 หมวดธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย หมวดธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) หมวดธุรกิจพาณิชย์ (Commerce) หมวดธุรกิจแฟชั่น (Fashion) หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage) หมวดธุรกิจการแพทย์ (Health Care Service) หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ (Tourism & Leisure) และหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistics)
– มีกำไรอย่างน้อย 2 จาก 3 ปีล่าสุด เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม
– มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
– จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
– มูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 30 อันดับแรก

เกณฑ์การคำนวณ

คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบใน ดัชนีไม่เกินร้อยละ 10 ทุกไตรมาส

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี SET Well-being (SETWB) จำนวน 30 บริษัทจดทะเบียน ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563 คือ
AAV – บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
AOT – บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
BA – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BCH – บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BDMS – บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
BEM – บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BH – บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BJC – บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
BTS – บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
CBG – บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
CENTEL – บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
CHG – บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
COL – บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
COM7 – บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
CPALL – บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CPF – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ERW – บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
GFPT – บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
GLOBAL – บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
HMPRO – บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
M – บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MEGA – บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
MINT – บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
PRM – บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
RS – บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
TFG – บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THG – บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TKN – บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
TU – บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
TVO – บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)