Saturday 27 November 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > ดัชนี SETTHSI กับการลงทุนในหุ้นยั่งยืน

ดัชนี SETTHSI กับการลงทุนในหุ้นยั่งยืน

4 January 2020 เปิดอ่าน 643 ครั้ง

ปัจจุบันแนวทางการลงทุนระยะยาวในต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจกับการลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ของบริษัทในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

 SETTHSI  หรือ SET Thailand Sustainability Investment ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน ESG รวมถึงเป็นการสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร เช่น การบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรม ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทำดัชนี SETTHSI ขึ้น เพื่อเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีขนาดและสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี
– เป็นบริษัทที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนปีล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
– เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท
– มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
– จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

เกณฑ์การคำนวณ
– คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)
– จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีไม่เกินร้อยละ 5 ทุกไตรมาส
– ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ 20 วันทำการ มารวมในการคำนวณ

การปรับฐานการคำนวณ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุนของบริษัท ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ เป็นต้น

รายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SETTHSI ระหว่าง 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
AAV : บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
AMATA : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
AOT : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
BAFS : บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANPU : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BCP : บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BGRIM : บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BPP : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
DELTA – บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
DRT – บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
DTAC – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
EA – บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
EASTW – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
EGCO – บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
GFPT – บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
GGC – บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
GPSC – บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
GULF – บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
HMPRO – บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ICHI – บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
INTUCH – บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
IRPC – บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
IVL – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
JWD – บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
KBANK – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KKP – ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
KTB – ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
KTC – บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
LPN – บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
MINT – บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
MTC – บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
NYT – บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
PM – บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
PSH – บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
PTG – บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
PTT – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTTEP – บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
PTTGC – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
RATCH – บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
S – บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
SAT – บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
SC – บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SCB – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
SCC – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
SPALI – บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
STA – บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)