Saturday 27 November 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > PAR Change หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ “การแตกหุ้น/การรวมหุ้น”

PAR Change หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ “การแตกหุ้น/การรวมหุ้น”

31 December 2019 เปิดอ่าน 1,026 ครั้ง

ราคาพาร์ (PAR) คือมูลค่าเริ่มต้นของบริษัท คำนวณจากมูลค่าทุนจดทะเบียนหารด้วยจำนวนหุ้นที่บริษัทออ ตัวอย่างเช่น บริษัท AAA เริ่มต้นด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งหุ้นออกเป็น 200 ล้านหุ้น นั่นหมายความว่ารราคาพาร์ ของบริษัทนี้เท่ากับ 1 บาท

ความแตกต่างระหว่างราคาพาร์สูงและราคาพาร์ต่ำ
หุ้น AAA มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 200 ล้านหุ้น ราคา PAR ของหุ้น AAA คือ 0.5 บาท
หุ้น BBB มีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 100 ล้านหุ้น ราคา PAR ของหุ้น BBB คือ 1 บาท

จะเห็นได้ว่าราคาพาร์ไม่อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับขนาดบริษัทหรือราคาหุ้นโดยตรง แต่เหมือนเป็นการบงบอกมูลค่าเริ่มต้นของบริษัทหรือจะบอกว่าเป็นราคาของผู้ก่อตั้งบริษัท แต่เมื่อบริษัทดำเนินธุรกิจไปเรื่อยๆ มูลค่าทรัพย์สินของบริษัทจะเปลี่ยนไป บวกกับผลการดำเนินงานที่คาดการณ์ในอนาคต ผลตอบแทนและความเสี่ยงของบริษัทแล้ว ถึงจะออกมาเป็นราคาหุ้นในตลาด

Par Change หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้(การแตกหุ้น/การรวมหุ้น) 

การแตกพาร์
บริษัทที่ให้แตกพาร์ส่วนมากเกิดจากการที่ราคาตลาด ก่อนแตกพาร์อยู่ในระดับที่สูง ถ้าจะเข้าซื้อแต่ละครั้งต้องใช้เงินจำนวนมากทำให้นักลงทุนรายย่อยเอื้อมไม่ถึง จึงต้องทำการแตกพาร์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องล่อตาล่อใจให้นักลงทุนรายย่อยอยากเข้าซื้อ ตัวอย่างการแตกพาร์คือ

PTT มีมติให้แตกพาร์ในอัตราส่วน 10 : 1 หมายถึงนักลงทุนเดิมที่เคยมีหุ้นอยู่ที่ 500 บาท 100 หุ้น ก็จะกลายสภาพเป็นหุ้นมีราคา 50 บาท จำนวน 1,000 หุ้นแทน มูลค่ารวมของเงินลงทุนที่ถือจะยังคงเท่าเดิม แต่ขะช่วยเสริมสภาพคล่องในการซื้อขาย นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาซื้อขายได้ง่ายขึ้น

หุ้นที่เหมาะแก่การแตกหุ้นมักจะเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่อง ต่ำ มีจำนวนหุ้นน้อย และมีราคาต่อหุ้นที่ค่อนข้างสูง

การแตกพาร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ไม่ได้มีผลต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทแต่อย่างใด สิ่งจำเป็นก่อนเข้าซื้อควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานของหุ้นนั้นๆให้ดีเสียก่อน เพราะการซื้อหลังจากแตกพาร์แล้วไม่ได้หมายความว่าได้หุ้นที่ราคาถูกเสมอไป

การรวมพาร์
การรวมพาร์ คือการรวมหุ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะกระทบทำให้จำนวนหุ้นในระบบมีจำนวนลดลง อย่างเช่น
บริษัท AAA ประกาศรวมพาร์ในสัดส่วน 1 : 10 แปลว่าในทุกๆ 10 หุ้นจะถูกยุบรวมเป็น 1 หุ้น ที่มีราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 10 เท่า หากเรามี 100 หุ้นที่ราคา 0.5 บาท การรวมพาร์จะทำให้เราเหลือหุ้นแค่ 10 หุ้น แต่มีราคาเป็น 5 บาทต่อหุ้นแทน การรวมพาร์จึงไม่กระทบกับมูลค่าหุ้นโดยรวมเช่นกัน

การรวมหุ้นอาจทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นลดลง เพราะหลังจากการรวมหุ้นอาจเกิดเศษหุ้น ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นบางรายได้รับเงินสดแทนและไม่ถือหุ้นอีกต่อไป