Saturday 16 October 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > SETCLMV ดัชนีของธุรกิจเติบโตกับตลาด กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม

SETCLMV ดัชนีของธุรกิจเติบโตกับตลาด กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม

28 December 2019 เปิดอ่าน 937 ครั้ง

SET CLMV Exposure Index หรือดัชนี SETCLMV เป็นดัชนีที่รวบรวมบริษัทจดทะเบียนของไทย ที่มีการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดดเด่น

สถานการณ์ในปัจจุบันหลายๆบริษัท ได้มีการขยายธุรกิจไปต่างประเทศจำนวนมาก เพื่อการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศึกษา พบว่า จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้จากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จาก 126 บริษัท เป็น 238 บริษัท ซึ่งมูลค่าการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ CLMV สูงขึ้นเกือบ 3 เท่าในช่วง 10 ปี ซึ่งคาดว่าจะยังเติบโตได้อีก จึงเป็นที่มาของดัชนี “SETCLMV” โดยประเทศที่อยู่ในกลุ่ม CLMV ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม

ข้อดีของดัชนี SETCLMV
– เชื่อมโยงการลงทุนสู่กลุ่มประเทศ CLMV ผ่านบริษัทจดทะเบียนไทย
– เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV
– เป็นเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนหรือใช้อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

การคัดเลือกหุ้นเข้ามาอยู่ในกลุ่มของ CLMV
– เป็นหลักทรัพย์ที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท หรือมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
– เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท
– สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
– จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

การคำนวณ
– คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ร่วมกับ CLMV Exposure Factor
– จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีไม่เกินร้อยละ 5 ทุกไตรมาส
– ไม่นำหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่ 20 วันทำการ มารวมในการคำนวณ

รายชื่อปัจจุบันที่อยู่ในดัชนี SETCLMV มีจำนวน 35 บริษัทด้วยกัน
AMATA – บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
BANPU – บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
BCP – บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
BDMS – บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
BEC – บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
BGRIM – บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
BH – บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
BJC – บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
BPP – บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
CBG – บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
CK – บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
CKP – บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
EGCO – บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
GL – บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
GLOBAL – บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ICHI – บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
IRPC – บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
KBANK – ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
KKP – ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
MEGA – บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
MINT – บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
PTT – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTTGC – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
RATCH – บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
SAMART – บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SCC – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
SCCC – บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
SEAFCO – บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
SGP – บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
SPRC – บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
TASCO – บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
THAI – บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
THCOM – บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
TOP – บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
UTP – บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

หากต้องการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV แต่อยากมีสภาพคล่องและลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดัชนี SETCLMV ก็ถือเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดี แต่อย่างไรการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยง นักลงทุนจึงควรศึกษาและติดตามข่าวสารอย่างสม่ำเสมอด้วย