Thursday 17 January 2562
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน!!! บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

17 December 2018 เปิดอ่าน 7,503 ครั้ง

สมัครงาน โออิชิ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด เป็นเครือธุรกิจอาหารในประเทศไทย ซึ่งเปิดตัวใน พ.ศ. 2542 โดยเริ่มต้นจากร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านเบเกอรี่ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนใน พ.ศ. 2547 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน โออิชิ  สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-ธุรกิจสุรา
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม Event ในการส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค 3 ปี
  • มีความคล่องตัวในเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • มีทักษะและความเข้าใจในการผลักดันยอดขายด้วยกิจกรรม Event ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายของแต่ละผลิตภัณฑ์
  • มีความเข้าใจในการจัดกิจกรรม Event ของสินค้าเครื่องดื่ม และสามารถวางแผนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้มีการบริโภคสินค้าและสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละชนิด
  • มีทักษะการติดต่อประสานงาน
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว
  • มีทักษะในการสรรหาและคัดเลือก Organizer และดูแล PG Outsource งาน Event
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
 2. เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติสุรา – เอเย่นต์
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านสถิติ สถิติประยุกต์บัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ในด้านการจัดทำรายงาน การจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ
  • มีทักษะในการสื่อสารประสานงานที่ดี
  • มีความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูล
  • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย – TBR
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ในงานด้านความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
  • มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน
  • มีความรู้ด้านการวางแผนงาน
  • มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • มีทักษะด้านการประเมินความเสี่ยง
  • มีทักษะในการจัดการฝึกอบรม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
 4. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส – TBR
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีบริหารทรัพยากรบุคคล / รัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRM) 5 ปี
  • มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทุกด้านเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล
  • มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี
  • มีภาวะผู้นำและสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 5. เจ้าหน้าที่บัญชี
  คุณสมบัติ :
  • ปวส.สาขาบัญชีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานบัญชีมาก่อน
  • มีความรู้ในเรื่องภาษีและระบบงานบัญชี
  • มีทักษะทางด้านการใช้Computer
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่
 6. Purchasing Officer
  คุณสมบัติ :
  • จบปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ สถิติธุรกิจหรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
  • สามารถใช้งาน Excel ได้อย่างดี / ทำ Pivot ได้ / เขียนสูตรได้ / ดึงข้อมูลเพื่อมาวิเคราะห์ได้
  • สามารถวิเคราะห์งานได้ นำเสนอรายงานได้ สร้างรูปแบบรายงานเพื่อนำเสนอได้
  • สามารถอ่านภาษาอังกฤษ ได้ดี
  • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุสำนักงาน – PAN Inter
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้านจัดซื้อ 1-2 ปี
  • มีความเข้าใจในธุรกิจ
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการเจราต่อรอง
  • มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการพูด อ่าน ฟัง และเขียนในระดับดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 8. เจ้าหน้าที่ขาย – แคชแวน
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
  • สามารถประจำต่างจังหวัดได้
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 2-3 ปี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สุรินทร์
 9. เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ – PAN Inter
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้องานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์
  • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้าน อ่าน-ฟัง ในระดับปานกลาง และด้านพูด-เขียน ในระดับเบื้องต้น
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร
 10. เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง – PAN Inter
  คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ในด้านการจัดซื้อหรือจ้างบริการด้านวิศวกรรม หรือประสบการณ์ด้านการผลิต การซ่อมบำรุง การก่อสร้าง หรือใช้งานเครื่องจักรในโรงงานอุตสหกรรม
  • สามารถอ่านแบบ ทำความเข้าใจแบบงานก่อสร้าง ตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดการถอดแบบ (Bill of Quantity) ได้
  • สามารถสองภาพสามมิติ เข้าใจระยะ ความเหมาะสมของการไหลเวียนของการจราจร
  • เข้าใจหลักการทำงานของเครื่องจักต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ตลอดจนการกำหนดวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งาน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้าน อ่าน-ฟัง ในระดับปานกลาง และด้านการพูด-เขียนในระดับเบื้องต้นได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : จตุจักร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สมัครงาน โออิชิ คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน