Tuesday 9 August 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อ Soft Loan Re-Open ให้ผู้ประกอบการยื่นกู้ได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสิน

สินเชื่อ Soft Loan Re-Open ให้ผู้ประกอบการยื่นกู้ได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสิน

26 July 2022 เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ธนาคารออมสินปล่อยกู้ Soft Loan Re-Open เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นกู้ได้แล้วที่ www.gsb.or.th และออมสินทุกสาขา หวังช่วยธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain อ้าแขนรับนักท่องเที่ยว ฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain วงเงิน 5,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 และมอบหมายธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำโครงการ เปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจที่เป็นSupply Chain ยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือเมื่อครบจำนวนวงเงินโครงการ

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม และผู้ประกอบการธุรกิจ Supply Chain ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบการ รวมถึงการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง จากการที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศ โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว หลังจากได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลานานตลอดช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิยื่นขอกู้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open คือ ผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน มีใบอนุญาตประกอบกิจการ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และมีผลประกอบการกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปีย้อนหลัง

วงเงินให้กู้ต่อรายสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ค้ำประกันได้ (ในวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามเงื่อนไขธนาคาร) ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 1.99% โดยปลอดชำระเงินต้น (กรณีชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในปีที่ 3-7 ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-1.00 ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ธนาคารออมสิน = 6.150%) หากใช้ บสย. ค้ำประกัน กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.5 ต่อปี และกรณี บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ประกอบธุรกิจโรงแรม มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมก่อน 31 ธันวาคม 2563 เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
มีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปี ย้อนหลังล่าสุด กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศเครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้นยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ประเภทสินเชื่อ เงินกู้ระยะยาว (L/T)

วงเงินโครงการ วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อราย ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท หลักประกัน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงิน หรือ หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้ สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ กรณีหลักประไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักประกันอย่างน้อยร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ระยะเวลาชำระเงินกู้ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี กรณีมีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ระยะเวลาโครงการ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

โพสต์นี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดที่ดาวเพื่อให้คะแนน 🔻

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้?