Monday 8 August 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ง่ายๆ ด้วยสินเชื่อแฟรนไชส์ สินเชื่อบัวหลวง

เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ง่ายๆ ด้วยสินเชื่อแฟรนไชส์ สินเชื่อบัวหลวง

20 July 2022 เปิดอ่าน 22 ครั้ง

สินเชื่อแฟรนไชส์สินเชื่อบัวหลวง เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ สนับสนุนโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้ไม่ยาก เริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ไม่ใช่เรื่องยาก สามารถยื่นขอสินเชื่อ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ได้ แม้ไม่มีระสบการณ์ วงเงินสูง ดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ผ่อนสบายผ่อนชำระได้นานสูงสุด 7 ปี ผ่อนชำระคืนสะดวก ง่ายดายด้วยบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เงินกู้ระยะยาว (Term Loan)เพื่อลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 70% ของเงินลงทุนที่ต้องใช้ต่อสาขา (สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน MRR+2% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละแฟรนไชส์) ระยะเวลาการกู้สูงสุด 7 ปี (สูงสุดไม่เกินระยะเวลาของสัญญาแฟรนไชส์)อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สินเชื่อFront end Fee ขั้นต่ำ 1% ของวงเงินกู้ที่อนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 3%) อัตราค่าธรรมเนียมชำระคืนก่อนกำหนดPrepayment Fee ไม่เกิน 3.0% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด

สินเชื่อแฟรนไชส์สินเชื่อบัวหลวง เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ ค่าธรรมเนียมประเมินราคา 0.25% ของวงเงินที่อนุมัติ ขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)กรณีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ คิดสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กรณีหลักประกันเป็นสังหาริมทรัพย์ คิดสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หลักประกัน เงินฝาก ที่ดิน สถานประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร บสย. และบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ 15.0% ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ 31 ธ.ค. 2565 ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์ (Franchisee) เป็นนิติบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ มีจดหมายรับรองจาก Franchisor ว่าได้ผ่านการคัดเลือกเป็น Franchisee พร้อมระบุเงินที่ใช้ในการลงทุน และ ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ (Franchisor) เป็นนิติบุคคล เปิดดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และให้สิทธิ์แฟรนไชส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 แห่งงบการเงินที่นำส่งกรมสรรพากรย้อนหลัง 3 ปี มีกำไรสุทธิทุกปีมีข้อมูลประวัติกิจการ โครงสร้างองค์กรรายละเอียดสินค้าและบริการ มีระบบการบริหารจัดการและควบคุมที่ชัดเจนมีแผนการตลาด และประมาณการรายได้-รายจ่าย-ผลตอบแทนที่ Franchisee จะได้รับที่ชัดเจน

สินเชื่อแฟรนไชส์สินเชื่อบัวหลวง เพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ อกสารแสดงตน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี) สำเนาใบสำคัญการสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท (ไม่เกิน 1 เดือน) หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 3 เดือน) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน) หนังสือรับรองตราประทับของนิติบุคคล เอกสารทางการเงิน สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) จากสถาบันการเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนางบการเงินย้อนหลังล่าสุดที่ยื่นต่อสรรพากร สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน เอกสารด้านหลักประกัน สำเนาเอกสารสิทธิในสินทรัพย์ที่เสนอเป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง (กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) สำเนาสมุดเงินฝาก (กรณีเงินฝากค้ำประกัน) เป็นต้น

ยื่นคำขอสินเชื่อออนไลน์ คลิกที่นี่

ยื่นคำขอสินเชื่อ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพที่คุณสะดวก

โพสต์นี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด?

กดที่ดาวเพื่อให้คะแนน 🔻

คะแนนเฉลี่ย / 5. จำนวนโหวต:

คุณเป็นคนแรกที่ให้คะแนนโพสต์นี้?