Monday 9 May 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > ธนาคารออมสินช่วยเหลือผู้ประกอบการกลาง-เล็กได้ไปต่อ สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ

ธนาคารออมสินช่วยเหลือผู้ประกอบการกลาง-เล็กได้ไปต่อ สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ

8 May 2022 เปิดอ่าน 0 ครั้ง

ธนาคารออมสินได้เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือในหลายมาตรการ ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังมีอยู่ ธนาคารออมสินจึง ได้เปิดให้กู้ สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มกิจการ โดยเปิดให้กู้ได้ทั้งผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มต้นที่ 2.99% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปีและผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี

หลักประกันการกู้สามารถจะเลือกใช้ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อทั้งวงเงิน (กรณีกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท) หรือใช้สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตร ที่ดินและอาคาร โฉนดที่ดิน หรือคอนโดมีเนียม เป็นหลักประกัน กรณีหลักประกันไม่เพียงพอสามารถใช้ บสย.ร่วมค้ำประกันด้วยก็ได้ สินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีศักยภาพและต้องการเงินทุน แต่ขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ โดยกู้เพื่อเป็นเงินลงทุนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ หรือกู้เพื่อการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งเป็นความตั้งใจของธนาคารออมสินที่อยากช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างทั่วถึงด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน สามารถผ่านพ้นความยากลำบากนี้และดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ เป็นต้น ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด มีประวัติการชำระหนี้ตาม Credit Bureau ในแต่ละงวดในรอบ 12 เดือน เป็นปกติ ไม่มีหนี้ค้างชำระ ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ ไม่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือกรณีอยู่ระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ต้องผ่อนชำระได้ตรงตามเงื่อนไขอย่างน้อย 1 ปี

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เพื่อเสริมสภาพคล่องในกิจการเพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น วงเงินกู้สูงสุดต่อรายตามความสามารถและความจำเป็น ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท (กรณีใช้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท) ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 2 ปี หลักประกันการกู้เงิน ให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ คือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงินกู้ ให้กู้สูงสุดได้ไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท หรือ หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน เป็นหลักประกันเต็มวงเงินกู้ อาทิเช่น สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่ดินและอาคาร โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด

สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่ Facebook : GSB Society GSBsociety GSB Contact Center 1115

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน