Monday 2 May 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > ช้อปกองทุนดี ทีทีบีมีคืน คืนความคุ้มค่าให้คุณต่อ เพียงลงทุนในกองทุน เพื่องเงินที่งอกเงย ธนาคารทหารไทยธนชาต

ช้อปกองทุนดี ทีทีบีมีคืน คืนความคุ้มค่าให้คุณต่อ เพียงลงทุนในกองทุน เพื่องเงินที่งอกเงย ธนาคารทหารไทยธนชาต

17 March 2022 เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ช้อปกองทุนดี ทีทีบีมีคืน ช้อปดีมีคืนจบ เราคืนความคุ้มค่าให้คุณต่อ เพียงลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการโดยมียอดลงทุนสุทธิ 500,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 17 ก.พ. 65 – 12 เม.ย. 65 รับคืน Central Gift Card มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท พิเศษ ! ซื้อกองทุนรวมที่ร่วมรายการทุก ๆ 10,000 บาท ผ่านแอป ttb touch รับคะแนน wow จำนวน 5 wow เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65 คัดกองทุนดีที่ควรมีติดพอร์ต เพื่อคุณโดยเฉพาะ

ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี สิ้นวันที่ 28 ก.พ. 2565 ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โดยโปรโมชันนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นในกองทุนที่ธนาคารกำหนดในช่วงวันที่ 17 ก.พ. 65 – 12 เม.ย. 65 เท่านั้น (ไม่นับรวมลูกค้านิติบุคคล หรือลูกค้าบุคคลประเภทบัญชีร่วม) การคำนวณยอดซื้อ ในช่วงวันที่ 17 ก.พ. 65 – 12 เม.ย. 65 มีรายละเอียด คือ “ยอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น” คำนวณจาก ยอดซื้อหรือยอดสับเปลี่ยนเข้าที่เกิดขึ้นในกองทุนที่กำหนดและช่วงวันที่ 17 ก.พ. 65 – 12 เม.ย. 65 หักกับยอดขายหรือยอดสับเปลี่ยนออกที่เกิดขึ้นในกองทุนที่กำหนด ในช่วงวันที่ 17 ก.พ. 65 – 12 เม.ย. 65 และลูกค้าจะต้องทำการสั่งซื้อ และ มีสถานะชำระสำเร็จให้เรียบร้อยภายในช่วง วันที่ 17 ก.พ. 65 – 12 เม.ย. 65 และโปรโมชันนี้ ไม่นับรวม รายการโอนหน่วยลงทุนของของกองทุนที่ลูกค้ามีอยู่กับ บลจ. อื่นมาไว้ในพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคาร และยอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น จะต้องเป็นยอดทำรายการของบัญชีกองทุนที่เปิดผ่านช่องทางของธนาคารเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชีธนาคารจะนำยอดรวมเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน โดยพิจารณาจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก โปรโมชันนี้เมื่อซื้อกองทุนรวมกำหนดดังนี้ https://www.ttbbank.com/touch/mfwow2022

Central Gift Card จะถูกจัดส่งออกให้ลูกค้า ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดโปรโมชัน (หรือภายในไม่เกินวันที่ 12 ก.ค. 65) ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคารในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถมอบ Central Gift Card ได้ตามที่ประกาศ ธนาคารจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีทีบีของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ และมีมูลค่าตามเกณฑ์ที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องคงสถานะเป็นลูกค้าของธนาคาร และมีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และมีบัญชีเงินฝากกับทีทีบี จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโปรโมชัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของธนาคาร กรณีที่ลูกค้าได้รับโปรโมชันสำหรับลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารนอกเหนือจากโปรโมชันนี้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เลือกของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงกว่าเพียงอย่างเดียวให้เท่านั้นธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและคำตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุดลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลของโปรโมชันนี้ได้ที่ ttb investment line โทร. 1428 กด # 4 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมเพื่อการออม ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม รวมทั้งเสียภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน/ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ระยะเวลาโปรโมชัน 17 ก.พ. 65 – 12 เม.ย. 65

ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร์ 1428
ทีทีบี อินเวสต์เมนท์ ไลน์ 1428 กด #4
โทรจากต่างประเทศ +66 2241 1428

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน