Thursday 30 June 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อบ้าน ที่เดียวครบ ธนาคารกสิกรไทย จบทุกความต้องการเรื่องบ้าน

สินเชื่อบ้าน ที่เดียวครบ ธนาคารกสิกรไทย จบทุกความต้องการเรื่องบ้าน

6 March 2022 เปิดอ่าน 30 ครั้ง

สินเชื่อบ้านกสิกรไทย สามารถกู้ได้หลายวัตถุประสงค์ ทั้งกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านและคอนโดฯ (เฉพาะห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป) ซ่อม แซม ปลูกสร้าง รวมทั้งรีไฟแนนซ์บ้าน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีทั้งแบบคงที่และลอยตัว จุดเด่นสินเชื่อบ้านกสิกรไทย รู้ผลอนุมัติเร็ว ยื่นเอกสารครบ รู้ผลเบื้องต้น ภายใน 3 วันทำการ ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน โปรโมชั่นสินเชื่อบ้านกสิกรไทย ปัจจุบันมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำ เฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 4.69% ต่อปีสำหรับลูกค้ารายได้ประจำ และเฉลี่ย 5.20% สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหรือเจ้าของกิจการ ค่าธรรมเนียม/ใช้จ่ายในการกู้สินเชื่อบ้านกสิกรไทย ค่าประเมินราคาหลักประกัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท/แปลง(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท) ค่าจดจำนอง 1% ของทุนจำนอง

หลักประกันที่ใช้ขอ : สินเชื่อบ้าน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าทั่วไป : กู้ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง และปลูกสร้างบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับบ้านใหม่ และมือสองในโครงการจัดสรรที่เป็นพันธมิตรกับธนาคาร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกสาขา หรือ K-Contact Center 02-8888888 ต่อ 887

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2563) ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ย MRR ให้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ลูกค้ายื่นใบสมัครสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ยื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 โดยสามารถยื่นกู้ได้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้นการกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25% ในปีแรก หากทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด กรณียื่นกู้บ้านในโครงการจัดสรรที่ธนาคารสนับสนุน ธนาคารฯมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 ต่อ 887 อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกสิกรไทย : บ้าน, ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 6 เดือน กู้เต็ม 100%*

คุณสมบัติผู้กู้ สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย (รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน) กรณีกู้เดี่ยว รายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิรวมกัน 15,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ซื้อทรัพย์สินรอการขาย รายได้สุทธิขั้นต่ำ ตั้งแต่ 7,500 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิของผู้กู้และผู้กู้ร่วมทุกคนรวมกันต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ข้างต้น) อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (อายุงานรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน)

เอกสารประกอบการสมัคร แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า) หนังสือให้ความยินยอมที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) กรณีสมรสไม่จดทะเบียน – หนังสือยืนยันสถานภาพสมรส / สำเนาทะเบียนบ้าน / สูติบัตรของบุตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เอกสารการเงิน เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ เอกสารหลักทรัพย์ สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนอยาก สมัครที่สาขาธนาคารกสิกรไทย ใกล้บ้าน หรือ สายด่วนบริการลูกค้า โทร 02-8888888