Friday 29 October 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > ส่องกองทุน SSF และ RMF ที่เติบโตตามกระแสของหุ้นเด่น

ส่องกองทุน SSF และ RMF ที่เติบโตตามกระแสของหุ้นเด่น

9 October 2021 เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนก็มองหาการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษี ซึ่งผลิตภัณฑ์การเงินที่จะสนองความต้องการนี้ก็หนีไม่พ้นกองทุน SSF และ RMF อย่างแน่นอน เพราะกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund – SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund – RMF) เป็น 2 กองทุนประเภทพิเศษที่ได้รับสิทธิพิเศษสำหรับการลดหย่อนภาษีจากสรรพากร Za.in.th จึงจะพามาทำความรู้จักกับกลุ่มกองทุนรวมทั้งสองประเภทนี้

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund – SSF)

สำหรับ SSF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อไปนับรวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ อย่างกองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ ประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วห้ามเกิน 500,000 บาท และมีเงื่อนไขในการถือครอง SSF ก็คือต้องถืออย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อแบบวันชนวัน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund – RMF)

และสำหรับ RMF สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อไปนับรวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ อย่างกองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ ประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วห้ามเกิน 500,000 บาท และมีเงื่อนไขในการถือครอง RMF ต้องซื้อทุกปี (หรือปีเว้นปี) และต้องถืออย่างน้อย 5 ปีนับตั้งแต่การซื้อครั้งแรกและขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

แนะนำ SSF และ RMF ที่น่าสนใจ

กองทุน SSF LHSMARTDSSF-SSF

ลงทุนในหุ้นสามัญกอง PF&REIT ผลการดำเนินงานค่อนข้างแน่นอน กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออมกองนี้ เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้ เพราะกองทุนจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญ, หุ้น, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, หน่วยทรัสต์ของทรัตส์เพื่อการลงทุนในกองรีท (PF&REIT), กองทุนรวมโครงการพื้นฐาน ในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่ง ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญอยู่ที่ 65.27 % ส่วนที่เหลือจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีและพันธบัตรรัฐบาล โดยจะจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 12 ครั้ง

กองทุน SSF ONE-ALLCHINA-ASSF

กองหุ้นที่เกี่ยวกับประเทศจีน มีความยืดหยุ่น ลงทุนแบบ All-in-One กองทุนเปิด วรรณ ออล ไชน่า อิควิตี้ มีจุดเด่นที่เน้นลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศจีน มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ All-in-One แบบเดียวกับกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นจีน All China ที่มีความยืดหยุ่นสูง ลงทุนหลากหลายตลาด โดยหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุนนั้นจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนทั้งในและนอกประเทศจีน เช่น หุ้น A Share, B Share, H Share, Red Chips, P-Chips, S-Chips, ADR รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถยอมรับความผันผวนและผลขาดทุนในการลงทุนต่างประเทศได้

กองทุน SSF SCBS&P500-SSF

ลงทุนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี S&P 500 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการออม) เหมาะสำหรับผู้ที่รับความผันผวนของราคาหุ้นได้ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) โดยแต่ละรอบบัญชี จะมีสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวไม่น้อยกว่า 80 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ได้แก่ กองทุน SPDR S&P 500 ETF Trust ซึ่งเป็นกองทุนหลัก ที่บริหารจัดการโดย State Street Global Advisors จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange ,NYSE ARCA) และมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500

กองทุน ASP-VIETRMF 

ASP-VIETRMF — มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตและ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับ ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่ มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือหน่วย CIS ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุน ASP-VIETRMF จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุน KMSRMF

KMSRMF — มีนโยบายลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยกองทุน KMSRMF จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6

กองทุน B-SM-RMF 

B-SM-RMF — มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหรือตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) โดยเน้นลงทุนในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉลี่ยรอบปบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุน B-SM-RMF จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ 6