Friday 29 October 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > โครงการสินเชื่ออิ่มใจ สินเชื่อสำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยธนาคารออมสิน

โครงการสินเชื่ออิ่มใจ สินเชื่อสำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยธนาคารออมสิน

10 September 2021 เปิดอ่าน 36 ครั้ง

“สินเชื่ออิ่มใจ” โครงการที่สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐ ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉพาะ โดยเริ่มมีการเปิดให้ลงทะเบียแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยธนาคารออมสิน ให้บริการเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร (โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ แผงลอย รถเข็น)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่ออิ่มใจ เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร (โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ แผงลอย รถเข็น) เช่น ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truckร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์ โดยผู้สมัครเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

รายละเอียดสินเชื่ออิ่มใจ ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร หลักประกัน : ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ : ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ 2,000 ล้านบาท ช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อ : ให้บริการผ่าน Mobile Application “MyMo” วิธีลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ เข้าไปที่ หน้าเว็บไซต์ “ธนาคารออมสิน” เลือกเมนู “สินเชื่ออิ่มใจ” อ่านรายละเอียด และเลือกยินยอมให้ธนาคารจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

กรอกข้อมูลต่างๆ ตามความจริง ให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานรูปถ่ายสถานประกอบการและเอกสารการเป็นเจ้าของ

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ โดยวิธีตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้น สินเชื่ออิ่มใจ ทำได้ดังนี้ คลิกที่นี่ เพื่อธีตรวจสอบผลการพิจารณา กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือ จากนั้นกด “ตรวจสอบ”

 

หากผลการพิจารณาผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจะสามารถสมัครขอสินเชื่ออิ่มใจได้ทางแอพพลิเคชั่น “มายโม่” (Mymo)อนุมัติและทำสัญญาในแอพพลิเคชั่น “Mymo” ทั้งนี้ ทางธนาคารจะพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คอลเซนเตอร์ธนาคารออมสิน 1115 ออมสิน ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ โดยวิธีตรวจสอบผลการพิจารณาเบื้องต้น สินเชื่ออิ่มใจ