Thursday 13 May 2564
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > หุ้นมาใหม่เปิดของ ทางยกระดับดอนเมือง : DMT

หุ้นมาใหม่เปิดของ ทางยกระดับดอนเมือง : DMT

23 April 2021 เปิดอ่าน 57 ครั้ง

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์อีก 5 ราย เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายประกอบด้วย (1) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (2) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (3) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (4) บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ (5) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ทางยกระดับดอนเมือง DMT ถือได้ว่าเป็นบริษัทความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการโครงการทางยกระดับดอนเมืองที่มีมานานกว่า 30 ปี เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมของภาครัฐ ช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวและสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายก้าวสู่ผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย สนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว มีเป้าหมายต้องการเป็นผู้นำการพัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย รวมถึงขยายไปสู่ธุรกิจหรือโครงการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางด่วนและทางพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง หรือ DMT ได้รับการอนุมัติให้มีผลบังคับใช้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO โดยกำหนดราคาเสนอขายที่ 16.00 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดให้จองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2564 โดย DMT จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้ ซึ่งจะทำให้ DMT ไม่มีหนี้สินที่มีภาระต้นทุนทางการเงิน ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่ดีตามการเติบโตของผลการดำเนินงาน โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90% ของกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย คาดว่าจะนำหุ้น DMT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้

เงื่อนไขการจอง ประกอบด้วย โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้า Finansia ที่มีการเทรดหุ้นผ่าน Finansia HERO ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 เมษายน 2564 จองหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 การจองซื้อหุ้นจะเป็นการจองก่อนได้สิทธิ์ก่อน (First come first served) ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์การจองคนละ 1,000 หุ้น หุ้นละ 16 บาท เป็นยอดเงินรวม 16,000 บาท ลูกค้าต้องยืนยันสิทธิ์จองซื้อหุ้น และชำระเงินค่าจองซื้อตามเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ลูกค้าที่ขาดการทบทวน KYC และ Suitability Test จะไม่สามารถจองซื้อหุ้นได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน  ขอสงวนสิทธิ์พนักงานของบริษัทฯ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้  บุคคลต้องห้ามจัดสรรตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด จะไม่สามารถรับสิทธิ์การจัดสรรหุ้นได้  สิทธิ์การจัดสรรหุ้น IPO เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการจอง 1. จองก่อนได้ก่อนผ่านเว็บไซต์ www.fnsyrus.com/dmt 2 ชำระเงิน ผ่านบัญชี Cash Balance โดย นำเงินฝากเข้าบัญชี Cash Balance โดยบริษัทฯ จะทำการตัดชำระเงินค่าจองหุ้นจากบัญชี Cash Balance ของท่าน หรือผ่าน บัญชี Cash Account โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งตัด ATS กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทำการตัดชำระเงินค่าจองหุ้นจากบัญชี ATS ของท่าน ส่วนวิธีโอนเงินเป็นหลักประกันเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.fnsyrus.com/mc03/open-ac/ic/default.aspx อยากเปิดบัญชีออนไลน์ ไม่ใช้เอกสาร ไม่มีขั้นต่ำ พร้อมเทรดภายใน 10 นาที คลิกเลย https://bit.ly/IPOEBIZ01