Thursday 13 May 2564
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สมัครบัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM รับฟรีกระเป๋า ELLE หรือ Caggioni

สมัครบัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM รับฟรีกระเป๋า ELLE หรือ Caggioni

16 April 2021 เปิดอ่าน 160 ครั้ง

สมัครบัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM รับฟรีกระเป๋า ELLE หรือ Caggioni สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ขอใช้บัตรเครดิต SCB BEYOND / SCB ULTRA PLATINUM / SCB JCB PLATINUM / SCB FAMILY PLUS / SCB UP2ME / SCB KING POWER PLATINUM / SCB SANSIRI PLATINUM / SCB TOYOTA PLATINUM เป็นบัตรหลักใบแรก ผ่านแอป SCB EASY หรือผ่าน Tablet ของธนาคาร (เฉพาะบัตรเครดิต SCB UP2ME ผ่านช่องทาง Website หรือ Tablet ของธนาคารไทยพาณิชย์) และขอรับใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตผ่าน E-mail (E-Statement) พร้อมกับการขอใช้บัตรเครดิตใบดังกล่าว รวมทั้งได้รับอนุมัติให้ใช้บัตรเครดิตจากธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 และ มีการใช้จ่ายสะสมผ่านบัตร ตามที่กำหนดภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร ลูกค้าใหม่ที่ขอใช้บัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรหลักใบแรก จะต้องไม่เคยมีบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคารมาก่อนหรือเคยมีแต่ยกเลิกการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่ยกเลิก จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่

ลูกค้าใหม่ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋า ELLE Overnight Bag ขนาด 23 x 14 x 8 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 2,890 บาท หากมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 26 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 7,990 บาท ลูกค้าจะต้องรับใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตผ่าน E-mail (E-Statement) จนถึงวันที่ได้รับของกำนัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จำกัดสิทธิ์การได้รับของกำนัล คือ กระเป๋า ELLE Overnight Bag ขนาด 23 x 14 x 8 นิ้ว หรือ กระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 26 นิ้ว 1 ใบ/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ธนาคารจะจัดส่งของกำนัล กระเป๋า ELLE Overnight Bag หรือ กระเป๋าล้อลาก Caggioni ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคารทางไปรษณีย์ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของรอบบัญชีที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข

การคำนวณยอดค่าใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตามวันที่ทำรายการ (Transaction Date) โดยยอดใช้จ่ายที่สามารถนำมาคำนวณตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ รายการซื้อสินค้า/บริการ รายการซื้อประกัน รายการซื้อสินค้า/บริการทางออนไลน์ รายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) รวมทั้งให้นำ รายการซื้อสินค้า/บริการที่ทำรายการแบ่งชำระ SCB Dee Jung รายการซื้อสินค้า/บริการที่ทำรายการแบ่งชำระ Call For Dee Jung และรายการ Dee Jung Transfer มารวมคำนวณด้วย ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาคำนวณ ได้แก่ รายการที่ถูกยกเลิก รายการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท ยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) (MCC 6211) ภาษีอากร รายการประมูลทะเบียนภาษีรถยนต์ ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายการเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท รายการซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศทุกสกุลเงิน รายการซื้อบัตรของขวัญ รายการซื้อบัตรกำนัล รายการซื้อบัตรโทรศัพท์และบัตรเติมเงิน รายการใช้จ่ายที่เป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจและการพาณิชย์ ยอดแบ่งชำระรายเดือน SCB Dee Jung ยอดแบ่งชำระรายเดือน Call For Dee Jung และ ยอดแบ่งชำระรายเดือน Dee Jung Transfer

ผู้ถือบัตรไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ กรณีของกำนัล กระเป๋า ELLE Overnight Bag หรือ กระเป๋าล้อลาก Caggioni ตามรายการส่งเสริมการขายนี้หมด หรือบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนรุ่นการผลิต/จำหน่าย ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของกำนัลอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการดำเนินงาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้สินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือ การให้บริการใดๆ ของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ส่งสินค้า/ผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีประสบปัญหาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่ายตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (ปัจจุบันเท่ากับ 16% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้นกรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร.02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินที่คงค้างอยู่ทั้งจำนวนขอสงวนสิทธิ์การได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิพิเศษ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิพิเศษ ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับสิทธิพิเศษมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777