Monday 2 May 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > บัตรเครดิตเพื่อองค์กรอิออน สิทธิพิเศษจุกๆ ให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย นานถึง 52 วัน

บัตรเครดิตเพื่อองค์กรอิออน สิทธิพิเศษจุกๆ ให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย นานถึง 52 วัน

22 February 2021 เปิดอ่าน 360 ครั้ง

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร/บริษัท ให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย นานถึง 52 วันบริการจาก ศูนย์ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (GCAS) ของ MASTER CARD GLOBAL, SERVICE CENTER และ VISA INTERNATIONALรับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ จากร้านค้า ที่เข้าร่วม โครงการสิทธิประโยชน์มากมายอาทิ ให้ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยนานถึง 52 วัน บริการจากศูนย์ช่วยเหลือยามฉุกเฉิน (GCAS) ของ MASTERCARD GLOBAL, SERVICE CENTER และ VISA INTERNATIONAL รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ รับเงินคืนจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (ตามเงื่อนไขของบริษัท) รับความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท (สำหรับผู้ถือบัตร)

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลและต้องเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี อีกทั้งมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) โดยเตรียมเอกสารบริษัท ใบสมัครบัตรเครดิตองค์กร / บริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันสมัคร สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ – สำเนางบการเงินปีล่าสุด สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ / บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามและผู้ประสานงาน เอกสารของผู้ถือบัตร สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นชาวต่างชาติ โปรดแนบหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน

สมัครด้วยไปรษณีย์ง่ายๆ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร แล้วส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ เมื่อทางบริษัทได้รับเอกสารก็ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ หลังจากอนุมัติรับบัตรเครดิตอิออน หากบริษัทไหนที่ต้องการขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา) ก็ให้ไปที่สาขาและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร พร้อมกับรับบัตรเครดิตอิออน

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือข้อมูลทั่วไป สามารถติดต่อเราที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร 0-2665-0123

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน