Saturday 16 October 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อฉุกเฉินงเงินสูงสุด 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ “ธนาคารออมสิน” ยังกู้ได้

สินเชื่อฉุกเฉินงเงินสูงสุด 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ “ธนาคารออมสิน” ยังกู้ได้

20 November 2020 เปิดอ่าน 2,549 ครั้ง

“ธนาคารออมสิน” ยังคงเปิดให้ประชาชน “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” ขอ “สินเชื่อฉุกเฉิน” เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายวงเงินสูงสุด 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์ “โควิด-19” ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 ซึ่งปัจจุบันยังเปิดให้ประชาชนที่สนใจขอ “สินเชื่อ” จากธนาคารได้ หากมีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องรู้ก่อนตัดสินใจของสินเชื่อนี้จากธนาคาร ประกอบด้วย

 1. คุณสมบัติผู้กู้ 

– สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
– มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
– มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
– ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

 2. เงื่อนไขสินเชื่อ 

– วงเงิน 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
– ไม่ต้องมีหลักประกัน
– ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
– ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

3. เอกสารใช้ในการขอสินเชื่อ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ  เอกสารสั่งการจากหน่วยงานราชการ เป็นต้น เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

 4. วิธีลงทะเบียนขอ “สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ” 

– สามารถทำได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน หรือคลิกที่ลิงก์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN15/Confirm1
– อ่านข้อความตกลงยินยอม ในการสมัครเข้า “โครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19”
– กรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริง

 5. วิธีการรับเงินกู้
– เมื่อได้รับข้อความ SMS แจ้งผลการพิจารณาเงินกู้ จะจ่ายโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ภายใน 3 วัน