Tuesday 20 October 2563
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แนะนำวิธีการลงทะเบียน เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้กับธนาคารออมสิน ทั้งสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อย

แนะนำวิธีการลงทะเบียน เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้กับธนาคารออมสิน ทั้งสินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อย

19 September 2020 เปิดอ่าน 769 ครั้ง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ที่ยังได้รับผลกระทบจากเชื่อไวรัสโควิด-19 ทั้ง สินเชื่อบ้านและสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน และลูกค้าบางท่านก็อาจยังไม่คลาดความเดือดร้อน เพราะสถานการณ์ของผลกระทบของไวรัสโควิด-19ที่เกิดขึ้น ยังทำให้เศรษฐกิจฝืดเคืองอยู่ ธนาคารออมสิน ก็ได้พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไปอีก 3 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 โดยท่านที่สนใจสามารถดูวิธีลงทะเบียนปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้กับธนาคารออมสิน Za.in.th จึงนำรายละเอียดมาแนะนำ

คุณสมบัติสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้

1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ที่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ และ
2. เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารออมสิน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออนสิน ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบตามแบบฟอร์มในรูป จากนั้นอย่าลืมกด ติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างๆคำว่าข้าพเจ้ายินดีให้ธนาคารออมสินใช้ข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ จากนั้นกดลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนแล้วรอทางธนาคารออนสินติดต่อกลับ วิธีลงทะเบียลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือมาตรการนี้กับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินเพื่อเข้าร่วมโครงการรวมหนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้

ตัวอย่างการปรับโครงสร้างหนี้

ตัวอย่าง 

– เดิม ลูกค้ากู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน 4 ล้านบาท และมีราคาประเมินหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท
– ปัจจุบัน ภาระหนี้สินเชื่อเคหะคงเหลือ 3.5 ล้านบาท และมีภาระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท
– ส่วนต่าง ของมูลค่าหลักประกัน (ราคาประเมินหลักทรัพย์) กับภาระหนี้สินเชื่อเคหะจึงเท่ากับ 500,000 บาท เมื่อลูกค้ามีหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท ซึ่งไม่เกินส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน 500,000 บาท จึงสามารถเข้าร่วมมาตรการ debt consolidation ได้ โดยจะมีสิทธิได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตเป็นไม่เกิน MRR

สำหรับมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระการชำระหนี้โดยที่ลูกหนี้ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิต และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดโดยไม่จำเป็น และยังสามารถใช้วงเงินบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีลักษณะหมุนเวียนที่ยังเหลือได้ รวมทั้งไม่ต้องจ่ายเบี้ยปรับการชำระหนี้ก่อนกำหนด (prepayment fee) ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการและแสดงข้อมูลว่าได้รับผลกระทบต่อผู้ให้บริการทางการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน Call Center โทร.1115 และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ