Tuesday 3 May 2565

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน เพื่อให้คนไทยมีบ้าน จุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิต ช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน เพื่อให้คนไทยมีบ้าน จุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิต ช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

31 August 2020 เปิดอ่าน 654 ครั้ง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สนองรับนโยบายของรัฐบาล ที่จะช่วยเหลือคนไทยในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ กับผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สนับสนุนนโยบายรัฐบาลร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ZA.IN.TH จึงนำรายละเอียดมาแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจได้มีบ้านกับสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่นานถึง 2 ปีแรก ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี) หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ให้กู้สำหรับบุคคลในครอบครัวของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาล(มาตรการเงินเยียวยา 5,000 บาท) หรือบุคคลในครอบครัวของลูกค้า ธอส. ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 ทั้ง 10 มาตรการ วงเงิน ให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พิเศษ!! ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันอัตราพิเศษ ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

เป็นการกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร  เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก วงเงิน วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อน ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจํานวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี กําหนดระยะเวลายื่นคําขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดการทํานิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว เนื่องจากวงเงินมีจํากัด กําหนดเงื่อนไขการให้วงเงินลูกค้าที่ทำนิติกรรมก่อนได้สิทธิก่อน

ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตาม “โครงการเราไม่ทิ้งกัน” หรือบุคคลในครอบครัว ของลูกค้า ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้เข้าร่วม “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” หรือ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” หมายเหตุ : บุคคลในครอบครัว หมายถึง พ่อแม่ สามี ภรรยา บุตร พี่น้อง

เอกสารที่ใช้สมัคร กู้บ้านเราไม่ทิ้งกัน

– บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
– ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารหลักประกัน

– สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ  ( กรณีซื้อ)
– หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
– สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า
– ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
– แบบแปลน
– ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

เอกสารทางการเงินสำหรับพนักงานประจำ

– ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
– สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

เอกสารทางการเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
– สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
– หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
– รูปถ่ายกิจการ
– สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร ** รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ต่อปี

– โดยผู้กู้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ 1.99% ต่อปี นานถึง 2 ปีแรก ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี และปีที่ 5 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR–1.00% ต่อปี และกรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.150% ต่อปี)
– นอกจากนี้การขอเงินกู้ โครงการบ้าน ธอส. เราไม่ทิ้งกันยังสามารถกู้เพื่อซื้อบ้าน ครอบคลุมทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ใน- การอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก ซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซม วงเงินให้กู้ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหลักประกัน
– ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ คิดค่าประเมินราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ และให้ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี
– วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท
– ไม่น้อยกว่า 4 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี และอายุผู้กู้รวมกับจํานวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

GHBank Call Center 0-2645-9000

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน