Saturday 27 November 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > อายุเยอะก็สามารถขอสินเชื่อ+ซื้อบ้านได้ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

อายุเยอะก็สามารถขอสินเชื่อ+ซื้อบ้านได้ กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

31 July 2020 เปิดอ่าน 416 ครั้ง

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ภาครัฐจึงเริ่มมีนโยบายใหม่ๆ เพื่อมาช่วยเหลือผู้สูงอายุมากขึ้น ทั้งสินเชื่อเพื่อผู้สูงวัย หรือReverse Mortgage (สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ) เป็นต้น ซึ่ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง (Government Housing Bank) มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 โดยดำเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อมากมาย และพร้อมตอบสนองต่อหลากหลายกลุ่มอาชีพ

สินเชื่อบ้านบุพเพสันนิวาส

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้กู้อายุ 40 ปีขึ้นไปที่ต้องการกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร ซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. ซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ พร้อมวัตถุประสงค์การขอกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดเท่านั้น ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้จนเมื่อเมื่อธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage)

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM)” เป็นสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ซึ่งธนาคารให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ โดยลูกค้าต้องนำที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระจำนองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และธนาคารจะจ่ายเงินให้ผู้กู้เป็นรายเดือน เพียงเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยโดยปลอดภาระจำนอง ต้องไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และกู้ร่วมได้เฉพาะกับคู่สมรสตามกฎหมายหรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่มีกรรมสิทธิ์ในหลักประกันเดียวกัน

โครงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

GHBank Call Center 0-2645-9000