Wednesday 5 August 2563
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย เอาใจวัยเก๋าที่ยังมีไฟ โดยธนาคารออมสิน

สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย เอาใจวัยเก๋าที่ยังมีไฟ โดยธนาคารออมสิน

30 July 2020 เปิดอ่าน 44 ครั้ง

บทความนี้ ZA.IN.TH ขอเอาใจวัยเก๋าที่ยังมีไฟ ที่อยากได้เงินไปสร้างอาชีพเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เสริมแกร่งกิจการเดิม ของกิจการ โดยธนาคารออมสินมีสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ช่วยสานฝันให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

วัตถุประสงค์การกู้สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

เพื่อเป็นทุน หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจทดแทนการใช้หนี้นอกระบบ

จำนวนเงินให้กู้สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน 200,000

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

หลักประกันการกู้สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

ธนาคารออมสิน (GSB) ทุกสาขา หรือ โทรติดต่อสอบถาม 02-299-8000 หรือ Call Center 1115