Tuesday 26 January 2564
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > แนะนำความรู้พื้นฐาน การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

แนะนำความรู้พื้นฐาน การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

19 May 2020 เปิดอ่าน 317 ครั้ง

การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลมาแรงอย่างมาก ส่งผลให้มีผู้ที่สนใจระดมทุนด้วยการออก ICO และเริ่มมีการชักชวนให้ประชาชนลงทุนใน ICO และคริปโทเคอร์เรนซีมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยและเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง หากไม่เข้าใจอย่างแท้จริงอาจสร้างความเสียหายได้ หากสนใจลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องศึกษาให้รอบคอบ ที่สำคัญต้องลงทุนกับศูนย์ซื้อขาย (Digital Asset Exchange), นายหน้า (Digital Asset Broker) และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange)

ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) หมายถึง ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยการจับคู่หรือหาคู่สัญญาให้ หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ โดยกระทำเป็นทางค้าปกติ แต่ทั้งนี้ไม่รวมศูนย์กลางหรือเครือข่ายในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

BITKUB บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
www.bitkub.com

BX บริษัท บิทคอยน์ จำกัด
www.bx.in.th

Satang Pro บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
www.satang.pro

Huobi บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด
www.huobi.co.th

ERX บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด
www.er-x.io

Zipmex บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
www.zipmex.co.th

นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)

นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการเป็นนายหน้าหรือตัวแทน เพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่บุคคลอื่นโดยกระทำเป็นทางค้าปกติและได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอื่น แต่ไม่รวมถึงการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนในลักษณะที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด​​

Coins TH ​​บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด
www.coins.co.th

Bitazza ​บริษัท บิทาซซ่า จำกัด​
www.​bitazza.com

ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)

ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) หมายถึง บุคคลซึ่งให้บริการหรือแสดงต่อบุคคลทั่วไปว่าพร้อมจะให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในนามของตนเองเป็นทางค้าปกติ โดยกระทำนอกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ไม่รวมถึงการให้บริการในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

​​Coins TH บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด
www.​​coins.co.th

รู้จักคนขาย ICO Issuer และ  ICO Portal

ผู้ระดมทุน : ICO Issuer
ผู้ระดมทุน ICO เป็นบริษัทไทยที่ต้องการเงินทุนมาพัฒนาในโครงการใหม่ๆ จึงออกโทเคนของตัวเองเพื่อแลกกับคริปโทฯ ที่จะเอาไปใช้พัฒนาระบบงาน โดยโทเคนเหล่านี้จะนำมาใช้ในโครงการได้ตามที่ผู้ระดมทุนกำหนด ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาสิทธิที่จะได้รับให้ดีและถี่ถ้วนและโครงการที่บริษัทจะทำอาจเป็นเพียงไอเดียและอาจใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อน จึงมีความเสี่ยงสูงมากที่โครงการจะไม่สำเร็จการออกโทเคนควรจะมีประโยชน์กับการสร้าง ecosystem ของโครงการ และไม่ใช่ทุกธุรกิจที่จะเหมาะกับการระดมทุนในรูปแบบ ICO

ปัจจุบัน ICO Issuer​ ยังไม่มีผู้ได้รับอนุญาต

ผู้กลั่นกรอง : ICO Portal
ICO Portal หรือผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล จะทำหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ
(1) กลั่นกรอง ICO ที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุน เพื่อลดโอกาสการเกิด scam โดยทำหน้าที่คล้ายที่ปรึกษาทางการเงิน ในการศึกษาข้อมูลของบริษัทและข้อมูลการเสนอขายโทเคน (due diligence) คัดกรองโครงการ สอบทานแผนธุรกิจ กลั่นกรองความถูกต้องชัดเจน และความครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารประกอบการเสนอขายตรวจสอบว่าสัญญาอัจฉริยะ (smart contract)* ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ สอดคล้องกับ white paper หรือไม่ และมีหน้าที่ชี้แจงต่อ ก.ล.ต. และผู้ลงทุน เมื่อผู้ออกโทเคนไม่ดำเนินการตามข้อมูลที่แสดงไว้ ใช้เงินไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการระดมทุน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง 1 ปีหลังแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลบังคับใช้
(2) เป็นช่องทางการเสนอขาย ICO โดยต้องทำความรู้จักตัวตนของผู้ลงทุน (Know Your Customer –KYC) และพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน (suitability) ของผู้ลงทุนรายย่อย ดูแลไม่ให้ผู้ลงทุนรายย่อยลงทุนเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด** และเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ลงทุน ICO Portal ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต.และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Longroot​ บริษัท ลองรูท (ประเทศไทย) จำกัด
https://www.longroot.co.th/ ​

T-BOX บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
https://www.tbox.net​

SE Digital บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
https://ww​w.sedigital.io