Monday 18 January 2564
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย โดย ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย โดย ธนาคารกสิกรไทย

29 April 2020 เปิดอ่าน 283 ครั้ง

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ข้าราชการเกษียณแล้วก็กู้ได้ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี​​​ แม้เกษียณแล้ว ก็ยังกู้ได้ ข้าราชการบำนาญสามารถยื่นกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ วันนี้ ZA.IN.TH จึงจะมารีวิวสินเชื่อบุคคลตัวนี้กัน

สินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกันเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยมีระยะเวลาการ ชำระคืนที่แน่นอน (Loan) สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นข้าราชการบำนาญ โดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอด มาค้ำประกันการกู้กับธนาคาร ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ทำบันทึกข้อตกลงสนับสนุนทางการเงิน (MOU) กับธนาคาร เพื่อความสะดวกในการชำระหนี้กรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ทำ หน้าที่หักเงินบำนาญ ณ ที่จ่าย นำส่งให้ธนาคารทุกเดือนจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น หากผู้กู้เสียชีวิต หรือ ผิดนัดชำระหนี้(เงินบำนาญไม่พอหักชำระหนี้) กรมบัญชีกลางจะนำเงินบำเหน็จตกทอดมาชำระหนี้คืนธนาคาร

จุดเด่นของสินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย

๐ แม้เกษียณแล้ว ก็ยังกู้ได้ ข้าราชการบำนาญสามารถยื่นกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ
๐ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน เพียงนำหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักประกัน
๐ รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของจำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด
๐ ผ่อนสบาย นานสูงสุด 30 ปี
๐ ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ผ่อนสบาย ๆ อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.15% ต่อปี
๐ สามารถโปะหนี้ก่อนครบกำหนดโดยไม่มีค่าปรับ

คุณสมบัติและเอกสารการสมัครสินเชื่อบุคคลเพื่อข้าราชการบำนาญกสิกรไทย

สัญชาติ ไทย ไม่จำกัดอายุผู้กู้ เป็นข้าราชการเกษียณอายุ ผู้รับบำนาญรายเดือนที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัด กระทรวงการคลังออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันการกู้เงินกับธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร
๐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประชาชนชัดเจน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
๐ เพิ่มสำเนาทะเบียนบ้านกรณีใช้สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ
๐ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยที่ยังเดินบัญชีอยู่ (เพื่อใช้สำหรับโอนเงินกู้ที่ธนาคารอนุมัติ)
๐ ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด / ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดส่วนเพิ่ม (ถ้ามี) ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดที่มีลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามโดยประทับตรากรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังด้วยหมึกสีแดง

การชำระค่างวด

ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย งวดละเท่าๆ กันทุกเดือน โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ดำเนินการ หักเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้นำส่งให้ธนาคารเพื่อชำระเงินกู้ทุกเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น กรณีผู้กู้เสียชีวิต หรือผิดนัดชำระหนี้(เงินบำนาญไม่พอหักชำระหนี้) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะหักเงินบำเหน็จตกทอดที่เป็นประกันนำมาชำระหนี้ปิดบัญชีเงินกู้

กรณีลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

๐ อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตรา 15 % ต่อปี
๐ สิทธิในการหักกลบลบหนี้ : ผู้กู้ยินยอมให้ธนาคารมีอำนาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ที่ผู้กู้ฝากหรือมีอยู่กับธนาคารซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลรักษา และ/หรือในอำนาจสั่งการของธนาคารไม่ว่าธนาคารจะได้รับฝากเงิน ได้การครอบครองดูแล และ/หรือได้อำนาจสั่งการนี้มาโดยทางใดก็ตามได้ทันทีเพื่อเป็นการชำระหนี้และ/หรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากผู้กู้ตามสัญญาฉบับนี้ได้ทั้งหมด โดยธนาคารไม่จำต้องบอกกล่าวถึงการหักบัญชีและไม่จำเป็นต้องทำหลักฐานการหักบัญชีและ/หรือเอกสารอื่นใดให้กับผู้กู้อีก
๐ ธนาคารมีสิทธิยึดถือ (hold) เงินในบัญชีเงินฝากทั้งที่มีอยู่แล้ว ในขณะนี้และ/หรือที่จะมีขึ้นในภายหน้า เท่าจำนวนยอดหนี้ที่ตกลงให้ชำระหนี้ในแต่ละครั้ง และหักชำระหนี้ได้ทันที
๐ ในกรณีที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังไม่สามารถตัดเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้เข้าชำระหนี้ให้แก่ธนาคารได้ตั้งแต่ 1 งวดเป็นต้นไป ผู้กู้ตกลงว่าธนาคารมีสิทธิจะเรียกชำระหนี้ทั้งหมดของผู้กู้จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยขอให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง หักเงินบำเหน็จตกทอดที่ใช้ค้ำประกันของผู้กู้มาชำระหนี้คืนให้แก่ธนาคารได้
๐ ธนาคารอาจจำเป็นต้องบอกเลิกสัญญาและดำเนินการทางกฎหมายต่อไป หากผู้กู้ผิดนัด/ผิดสัญญา และธนาคารมีสิทธิระงับการเบิกเงินกู้และ/หรือบอกเลิกสัญญาได้ทันทีและให้หนี้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยทันที

สมัครสินเชื่อโทร   02-888-8888

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน