Sunday 27 September 2563
หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > บลจ.ไทยพาณิชย์ ออก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้เอเอส 3MA1

บลจ.ไทยพาณิชย์ ออก กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้เอเอส 3MA1

25 March 2020 เปิดอ่าน 165 ครั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเสนอขายกองทุนรวมใหม่ คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้เอเอส 3MA1 (ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย) หรือ SCB Fixed Income Fund 3MA1 Not for Retail Investors (SCBAS3MA1) เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ ที่มีระดับความเสี่ยงที่ระดับ 4 ซึ่งเริ่มเสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขาย IPO ระหว่าง วันที่24 –30 มีนาคม 2563 อายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 15 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 15 วัน) เมื่อครบกำหนดโครงการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน 5วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ และ/หรือสถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน และ/หรือเงินฝาก รวมถึงตราสารหนี้อื่นใด กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มีnet exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79.99ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก แ ละ/หรือบัตรเงินฝากทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวนกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

กองทุนนี้เหมาะกับ ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้และผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและรับความเสี่ยงด้านเครดิตได้ และจะไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบและต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนครบอายุโครงการ ประมาณ 3 เดือน

สิ่งที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
 – กองทุนรวมที่เสนอขายนี้สามารถลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (noninvestment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะไม่รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
– กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูง
กว่าผู้ลงทุนทั่วไป
– ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้เอเอส 3MA1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ไปโอนให้แก่ผู้
ลงทุนที่ไม่ใช่ ”ผู้มีเงินลงทุนสูง” ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ การเงิน & การลงทุน