Saturday 4 December 2564

IT

Fashion

Health & Beauty

Marketplace

Travel

หน้าแรก > การเงิน & การลงทุน > “ออม” อย่างไร ให้ “เงิน” งอกเงย

“ออม” อย่างไร ให้ “เงิน” งอกเงย

3 January 2020 เปิดอ่าน 535 ครั้ง

หัวใจสำคัญที่จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณงอกงามจากเงินที่งอกเงย มีความมั่นคงทางการเงินและมีอนาคตที่สดใสเพียงใด อยู่ที่ว่าคุณจะรู้จัก รู้หาเงิน รู้เก็บเงิน รู้ใช้เงินในปัจจุบัน มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้คุณเลือกออมหรือลงทุนตามที่เห็นเหมาะสม โดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ

ความคล่องตัว VS ผลตอบแทน

แม้ว่าการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์จะมีความคล่องตัวสูง จะฝาก-ถอนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ต้องแลกกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการฝากประจำแต่หากมีการวางแผนการเงินที่ดีจะทำ ให้คุณสามารถประเมินได้ว่า ควรฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เท่าไหร่จึงจะเพียงพอสำหรับใช้จ่ายในยามปกติหรือสำ รองไว้ยามฉุกเฉิน เพื่อจะได้นำ เงินส่วนที่เหลือมาเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากประจำที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า

ผลตอบแทน VS ความเสี่ยง

สิ่งที่ต้องระวังในการออมหรือลงทุนคือผลตอบแทนที่สูงมักมาพร้อมกับความเสี่ยงเสมอซึ่งหมายถึงความเป็นไปได้ในการที่คุณจะต้องสูญเสียเงินต้นไปนั่นเอง เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจออมหรือลงทุนควรศึกษาลักษณะ เงื่อนไขและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในการออมหรือลงทุนให้เข้าใจอย่างชัดเจน และควรเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการอื่น หรือทางเลือกอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันด้วย

การกระจายความเสี่ยง

ปัจจุบันเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ยังได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากในวงเงินไม่เกิน50 ล้านบาท/ราย/สถาบันการเงิน ไปจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง ส่วนเงินลงทุนนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครอง เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินเป็นจำ นวนมาก คุณจึงไม่ควรนำ เงินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวกัน หรือมีความเสี่ยงประเภทเดียวกัน

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ในการลงทุนไม่ว่ารูปแบบใดก็ตาม จำ เป็นต้องคำนึงถึงภาษีด้วยเช่นกันโดยทั่วไปผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย(เช่นดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยพันธบัตร)จะถูกหักภาษีณ ที่จ่าย15% และผลตอบแทนในรูปเงินปันผล(เช่น เงินปันผลจากหุ้นทุน) จะถูกหัก10% เช่น หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เท่ากับ4%ต่อปีอัตราดอกเบี้ยหลังหักภาษีที่คุณได้รับจะเท่ากับ 4% – (4% x 15%) หรือเท่ากับ 3.4% ต่อปีแต่ก็ยังมีรายได้จากการออมหรือการลงทุนบางประเภทที่ได้รับยกเว้นภาษีเช่น
– ดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์ส่วนที่ไม่เกิน20,000 บาท
– ดอกเบี้ยจากสลากออมสิน
– ดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำ รายเดือน ตั้งแต่24 เดือนขึ้นไป v(บุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิฝากเงินในบัญชีประเภทนี้ได้ เพียงบัญชีเดียว โดยยอดเงินฝากรวมต้องไม่เกิน600,000 บาท
และผู้ปกครองสามารถเปิดบัญชีในนามของผู้เยาว์ได้)
– ส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อกองทุนรวม
เมื่อไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว คราวนี้ก็เลือกออมกันได้เลย