Wednesday 24 October 2561
หน้าแรก > หางาน > สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

สมัครงาน!!! บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน ตรวจสอบตำแหน่งว่างที่น่าสนใจ

17 August 2018 เปิดอ่าน 18,229 ครั้ง

สมัครงาน มิตรผล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ถือกำเนิดที่ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข็มข้นให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรา จนกระทั่งพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เอง จนกลายเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศ ทั้งนี้ น้ำตาลมิตรผล เปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในตำแหน่งงานต่างๆ

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งงานว่าง

 1. Innovation Management Officer
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
  • มีประสบการณ์งานบริหาร, การประชาสัมพันธ์ ประมาณ 2-5 ปี
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในระดับดี
  • มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรองที่ดี  และมีความละเอียดรอบคอบ
  • บุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีทักษะในการบริหารทีมงานที่ดี
  • สามารถจัดลำดับความสำคัญ และแบ่งหน้าที่งานได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : ศูนย์นวัตกรรมที่ ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 2. นักบัญชี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel
  • มีความรู้เรื่อง พรบ.การบัญชีและภาษีอากร
  • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 3. วิศวกร (โยธา)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
  • มีความรู้เรื่องงานเขียนแบบ ถอดแบบ  ประเมินราคา
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สิงห์บุรี
 4. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าผลิต
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์
  • มีความรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้า
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล จ.สิงห์บุรี
 5. Market Analyst (Bio – Power)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการตลาด
  • มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
  • มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  • มีทักษะการใช้ระบบ Excel, Database
  • มีทักษะการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 6. เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านสื่อสารการตลาด ความรู้/ความสามารถ
  • ความรู้ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อโฆษณา /ตลาด / การวิจัยตลาด
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะในการนำเสนอ
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Photoshop / ถ่ายภาพ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 7. Risk Management Executive
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท คณะบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 5 – 10 ปี ในงานด้านบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 8. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (กลุ่มธุรกิจปุ๋ย)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิปวส / ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานวางแผนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอย่างน้อย 2-3 ปี ในระดับ ปวส. และ 1-2 ปี ในระดับปริญญตรี
  • มีความรู้ในกระบวนการการผลิตและการวางแผน PM
  • มีทักษะในการซ่อมบำรุงเครื่องกลหรือระบบไฟฟ้า
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • มีความรู้เรื่องการออกแบบ
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ สาขาภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 9. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถเขียนและใช้ software, programmer, website, JAVA, mysql server, sql server, delphi, PSP ได้
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 10. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษา
  คุณสมบัติ :
  • อายุ 23 – 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า
  • สามารถควบคุมงานการซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ดูแลการผลิตได้
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
 11. ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  • มีทักษะการสังเกต วิเคราะห์ มองเห็นภาพรวม
  • มีทักษะในการบริหารบุคคลากรและทีมงาน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และสามารถโน้มน้าวผู้อื่นได้
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตผล จังหวัดกาฬสินธุ์
 12. จป. วิชาชีพ
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ระบบมาตรฐาน OHSAS 18001, CCF และระบบอัคคีภัย
  • มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงงานน้ำตาลมิตผล จังหวัดกาฬสินธุ์
 13. เจ้าหน้าที่งานขาย Food Chain (Food Service)
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการขายช่องทาง Food Service
  • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การนำเสนอการขาย และการใช้คอมพิวเตอร์
  • มีจิตสำนักในการให้บริการ ตั้งใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
 14. นักบัญชี
  คุณสมบัติ :
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ 2 – 5 ปี ในงานบัญชี ด้าน AP / AR หรือ GL
  • มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและมาตรฐานการบัญชี
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีอากร
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด >>> คลิกที่นี่

ข่าวล่าสุดของหมวดหมู่ หางาน